Zaměstnanecké darování

Firemní dobročinnost je léta zakořeněná v DNA firmy a chuť darovat část výdělku těm, kteří potřebují pomoc, u našich spolupracovníků z RSJ každoročně roste.

Zaměstnanci pravidelně věnují své peníze neziskovým dobročinným organizacím, které si sami vybrali v demokratickém hlasování. Ke každé darované koruně přidává společnost RSJ další tři.

Projekty

Dětské krizové centrum

Období podpory 2022–
Webové stránky

V Dětském krizovém centru podporujeme okamžitou krizovou pomoc pro ohrožené děti, chatovací službu a osvětové aktivity, aby děti a mladí věděli, na koho se mohou v krizi obrátit.

Dětské krizové centrum

Fond ohrožených dětí

Období podpory 2015–
Webové stránky

FOD je organizace napomáhající ohroženým dětem s pověřením k výkonu sociálně-právní ochrany dětí, s působností na celém území České republiky. Z naší finanční podpory jsou hrazeny náklady spojené s provozováním Klokánků, což jsou zařízení pro děti, jež vyžadují okamžitou pomoc. V těchto zařízeních zajišťují přechodnou péči o 3–4 svěřené děti v samostatných bytech po týdnu se střídající tety. Systém je nastaven tak, aby se co nejvíce přiblížil rodinné péči. Pečující osoba tak s dětmi v bytě po celý týden bydlí a stará se o ně ve všech směrech stejně jako v běžné rodině. Děti jsou v zařízení z různých důvodů – nejčastější jsou bytové a finanční, ale v poslední době stále více přibývá dětí sexuálně zneužívaných. Průměrná doba jejich pobytu zde je cca 6-7 měsíců.

Fond ohrožených dětí

Helppes

Období podpory 2015–
Webové stránky

Posláním Centra výcviku psů pro postižené je integrace osob se zdravotním postižením do společnosti, jejich návrat do aktivního života, zařazení do vzdělávacího či pracovního procesu, získání větší míry soběstačnosti, nezávislosti, sebevědomí, svobody a bezpečí – vše pomocí speciálně vycvičených psů. Naše finanční podpora je využívána v rámci projektu "Pomoc přichází na čtyřech tlapkách".

Helppes

Linka bezpečí

Období podpory 2022–
Webové stránky

Krizová intervence pro děti a mládež funguje zdarma a po celé republice. Podporou Linky bezpečí umožňujeme většímu počtu dětí najít pomoc v nových oblastech, jako je kyberšikana či sebepoškozování.

Linka bezpečí

Nadace Leontinka

Období podpory 2015–
Webové stránky

Nadace, která pomáhá dětem a studentům se zrakovým postižením. Jejím posláním je umožnit těmto dětem zapojit se do společnosti, získat vzdělání a zúčastnit se společenských, sportovních i volnočasových aktivit. Nadace Leontinka rozděluje finanční prostředky a nefinanční dary prostřednictvím jednotlivých projektů, zaměřených na pomoc konkrétním institucím a konkrétním dětem. Shromažďuje prostředky především prostřednictvím darů od individuálních dárců, partnerů a sponzorů či benefičních akcí.

Nadace Leontinka

Nadace "Národ dětem"

Období podpory 2015–
Webové stránky

Nadace, která se snaží svými nadačními příspěvky zkvalitnit péči o dětské pacienty hospitalizované na Klinice dětské hematologie a onkologie 2. lékařské fakulty UK a FN Motol. Po celou dobu své existence od roku 1990, kdy vznikla jako jedna z prvních nadací na území tehdejšího Československa, se snaží svými nadačními příspěvky zkvalitnit péči o dětské pacienty, a to jak nákupem zdravotnické techniky, léků, ale i financováním výzkumu léčby onkologického onemocnění a v neposlední řadě i zlepšením prostředí, ve kterém léčba dětských pacientů probíhá.
"Pomoc nadaci Národ dětem je výrazem toho, že mnozí naši spoluobčané se nejen dívají, ale vidí, že nejen naslouchají, ale slyší a viděné i slyšené přetváří v chápajících myslích a vnímavých srdcích v dobrý skutek." prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc.

Nadace "Národ dětem"

Nevypusť duši

Období podpory 2022–
Webové stránky

Posláním spolku je informovat veřejnost o duševním zdraví, zbavovat téma duševního onemocnění společenského stigmatu a přispívat ke vzdělávání dětí, mládeže a učitelů v oblasti péče a prevence.

Nevypusť duši

Parent Project

Období podpory 2019–
Webové stránky

Pacientská organizace založená rodiči, jejichž děti se narodily se svalovou dystrofií Duchenne/Becker a dalšími vzácnými nervosvalovými onemocněními raného věku. V našem spolku sdružujeme tyto pacienty, jejich rodiče a další rodinné příslušníky. V ČR působíme od roku 2001, kdy jsme navázali na fungování stejnojmenné organizace v USA, založené v roce 1994. Naším posláním je prosazovat a hájit zájmy pacientů a členů, vytvářet podmínky pro zlepšení a zajištění kvalitnějšího života, zajišťovat komplexní péči a podporovat dostupnost účinné léčby.

Parent Project

Smiling Crocodile

Období podpory 2018–
Webové stránky

Mateřská a základní škola Smiling Crocodile (dříve Pink Crocodile) pomáhá dětem s postižením překonat nepřízeň osudu a osvojit si potřebné základní dovednosti zvyšující jejich schopnosti a vzdělání. To vše výrazně zlepšuje kvalitu života těchto dětí, jejich rodin a pečovatelů.

Smiling Crocodile