Vzdělávací a motivační projekty

Podporujeme matematiku, informatiku a logiku prostřednictvím vzdělávacích institucí i dalších organizací.

Pro talentované, pracovité a motivované děti a mladé lidi je nutné vytvářet zázemí odpovídající jejich vzdělávacím potřebám a současným trendům. Jejich píle a snaha musí být oceňována a podporována. Vzdělanost v nejširším slova smyslu je klíčem ke smysluplné budoucnosti.

Projekty

Bobřík informatiky 1

Období podpory 2015–
Webové stránky

Online soutěž popularizující informatiku na základních a středních školách. Podporuje rozvoj informatického myšlení, přičemž je zaměřená masově a motivačně. Organizátoři soutěže (tým složený z pracovníků katedry informatiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a spolupracovníků z dalších univerzit – TU Liberec a MFF UK) se zapojují do práce mezinárodního klastru Bebras z více než 50 států, které metodicky spolupracují nad tvorbou úloh. Soutěž naplňuje potřebu mít na národní úrovni informatickou soutěž, masově oslovující školy a propagující informatiku, nikoliv pouhé uživatelské ovládání digitálních technologií.


Bobřík informatiky

Centrum pro talentovanou mládež 2

Období podpory 2016–
Webové stránky

CTM je jediná organizace v České republice, která pomáhá studentům k prestižní akademické dráze prostřednictvím odborných online kurzů a mezinárodních AP zkoušek. Máme podobné cíle, podporovat talentované, mimořádně nadané a cílevědomé žáky a studenty základních i střední škol k rozvoji jejich talentu. Prostřednictvím naší podpory došlo, mimo jiné, k vývoji dvou nových semestrálních kurzů a vylepšení stávajících webových stránek.
Vzdělávat se prostřednictvím této organizace mohou děti již od 5 let, kdy mohou začít navštěvovat program Objevitelské soboty.


Centrum pro talentovanou mládež

Česko-slovenské soustředění matematické olympiády 3

Období podpory 2018–
Webové stránky

Jedná se o společné přípravné soustředění šestičlených reprezentačních družstev ČR a SR před Mezinárodní matematickou olympiádou ve Velké Británii. Účastníci se zdokonalí v matematické teorii i v dovednostech řešit úlohy olympijského kalibru, které jsou nezbytným předpokladem jejich úspěšných výkonů o měsíc později.


Matematická olympiáda

Celostátní soustředění Matematické olympiády 4

Období podpory 2020
Webové stránky

Žáci nematuritních ročníků, kteří postoupili do celostátního kola Matematické olympiády v nejvyšší kategorii A (ve školním roce 2019/2020), se již podvacáté sejdou na osvědčeném soustředění, kde se zdokonalí v matematické teorii i v dovednostech řešit úlohy olympijského kalibru pod vedením zkušených lektorů z akademických pracovišť v Praze, Brně a Olomouci.


Matematická olympiáda

EGMO 5

Období podpory 2018–
Webové stránky

Evropská matematická olympiáda pro dívky – účast českého týmu na vrcholné mezinárodní matematické soutěži dívek, které se pravidelně účastní nejen nejlepší dívčí týmy z jednotlivých evropských zemí, ale jsou zde tradičně zastoupeny i některé neevropské země, např. Japonsko, Korea, USA, Austrálie a další. Ze statistiky podílu účasti dívek na celkovém počtu účastníků dosud uspořádaných IMO vychází, že dívky tvoří 10 % z celkového počtu, stejně jako zastoupení dívek ve finálových částech MO.


Matematická olympiáda

Matematická olympiáda 6

Období podpory 2016
Webové stránky

Matematická olympiáda má v České republice tradici trvající 65 let. Nadace RSJ pomohla při přípravě soutěžících na celostátní a mezinárodní kolo Matematické olympiády. Součástí příprav jsou nezbytná soustředění i podpora lektorů a přednášejících. Podíleli jsme se i na zajištění účasti soutěžících na jednotlivých kolech olympiády.


Matematická olympiáda

Matematický klokan 7

Období podpory 2016–
Webové stránky

Mezinárodně koordinovaná soutěž, která se v ČR konala poprvé v roce 1995. Pořadatelem Klokana v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci. Soutěží se v 6 kategoriích, od 2. třídy ZŠ až po 4. ročník SŠ. Ve všech kategoriích soutěžící řeší soubor testových úloh (ty jsou seřazeny ve třech skupinách podle obtížnosti) ve stanoveném čase, přičemž vybírá jednu z pěti nabízených možností řešení. Soutěž si klade za cíl popularizovat matematiku jak mezi žáky, tak i mezi jejich rodiči a prarodiči. Tomuto cíli je přizpůsobena i forma soutěže, i vtipná formulace zajímavých úloh. Dalšími cíli jsou vyhledávání matematických talentů a rozvoj klíčových kompetencí žáků s cílem jejich uplatnění v dalším studiu a na trhu práce.


Matematická olympiáda

MEMO 8

Období podpory 2019
Webové stránky

Středoevropská matematická olympiáda, která v roce 2019 proběhne v ČR v Pardubicích, za účasti 6 soutěžících středoškolských studentů z 10 zemí. Soutěž se koná 2 dny, během nichž proběhne soutěž jednotlivců i družstev.


Matematická olympiáda

pIšQworky 9

Období podpory 2015–
Webové stránky

Soutěž pIšQworky je jedním z projektů spolku Student Cyber Games, který již od roku 2003 propojuje školu se zábavou pomocí studentských soutěží. Tomu také napovídá motto spolku, které zní: „Hra školou“ a SCG se jím řídí při organizování svých akcí. Hlavním cílem projektu pIšQworky je vzbudit v mladých lidech zdravé sebevědomí a podpořit jejich soutěživost, logické uvažování i trpělivost. Do soutěže pIšQworky se může přihlásit každý středoškolák a žák druhého stupně základní školy. Stačí sestavit pětičlenný tým, zajít za svým učitelem, vyplnit online registraci a probojovat se do finále, kde se i letos hraje o skvělé ceny.


pIšQworky

Advanced Placement zkoušky 10

Období podpory 2016
Webové stránky

Poskytnutí prospěchových stipendií úspěšným středoškolákům, kteří složí mezinárodní zkoušku Advanced Placement 2017 na známku 5 (nejlepší známka na pětibodové stupnici). Zkoušky Advanced Placement (AP), jsou oborové zkoušky na úrovni prvního ročníku americké vysoké školy, které americká College Board pořádá každoročně v květnu. Pro naše studenty jsou vyvrcholením jejich celoročního studia v online AP kurzech.


Centrum pro talentovanou mládež

CTYOnline 11

Období podpory 2016
Webové stránky

Náš příspěvek snižuje kurzovné a tak otvírá studium kurzů CTYOnline širšímu okruhu zájemců. Projekt vytváří příležitost pro nadané středoškoláky – mimo jiné se mohou připravovat na vysokoškolská studia v oboru svého zájmu, pod vedením českých i zahraničních odborníků. Vytváří vazby mezi studenty, univerzitami a firmami. Jde o komplexní systém ve spolupráci se zahraničním partnerem, CTY Johns Hopkins, který je považován za špičku v systematickém vzdělávání talentů.


Centrum pro talentovanou mládež

Další projekty