Přemýšlivé děti

Propojujeme odborníky, organizace, pedagogy a rodiče, abychom přemýšlivým dětem lépe porozuměli a mohli jim být smysluplnou oporou.

Přemýšlivé děti myslí jinak – nepřetržitě. Což na první pohled možná nepoznáte, jsou-li v něčem nečekaně pozadu, anebo chováním či hendikepem překryjí svůj potenciál. Jsou nápadité. Mohou být nepříjemně logické a tvrdohlavé, velmi kritické a sebekritické, přecitlivělé. Některé tvoří složité, výstižné větné konstrukce, jiné mluví málo z obavy, aby se nevyjádřily špatně. Časně se zajímají o písmena, čísla, vesmír, společenské uspořádání, elektřinu, či smysl života. Leckteré chtějí přijít na kloub běžným věcem do posledního detailu. Mají výbornou paměť, rády experimentují, uvažují abstraktně. Mají totiž vysoce rozvinuté rozumové schopnosti a představivost.

Více se o přemýšlivých dětech dozvíte na www.premyslivedeti.cz.

Projekty

Badatelská akademie Datel 1

Období podpory 2019–
Webové stránky

aneb Hodnotové vzdělávání pro přemýšlivé. Projekt zprostředkuje dětem se zájmem bádat (z různých škol daného regionu), aby se 4x ročně na týden setkaly a společně zkoumaly svět tak, aby je to bavilo a dávalo smysl. Program je povzbuzením a motivací zvládat nepochopení a strasti přemýšlivých dětí. Zároveň probíhá v souladu s kmenovými školami, protože účastníci se mezi své spolužáky vracejí s novými informacemi, které jim dokáží předat, a nevytrhává je tak z přirozeně smíšeného kolektivu.

Badatelská akademie

Qiido NA MÍRU 2

Období podpory 2019–
Webové stránky

Qiido partnersko-mentorský program pro školy – Qiido Na míru přináší školám systematičnost a know-how v pedagogické identifikaci, výuce a rozvoji mimořádně intelektově nadaných dětí (dále jen "MiND). Hlavním cílem je vybudovat ucelený program s komplexním a systematickým přístupem ke vzdělávání, péči a rozvoji MiND, který bude relevantním a vhodným způsobem naplňovat jejich specifické vzdělávací potřeby. V prvním roce spolupráce budou podpořeny 4 partnerské školy Qiida (v kraji Plzeňském, Královéhradeckém, Vysočina a Zlínském), které se po 3 školních letech intenzivní podpory stanou školami mentorskými pro další školy v daném regionu.

Qiido patron nadaných žáků

Rodiče vítáni 3

Období podpory 2019–
Webové stránky

On-line magazín – projekt nezávislé organizace EDUin – je určený školám a rodičům. Jeho smyslem je podpořit rozvoj kvalitní spolupráce a komunikace škol s rodiči svých žáků a nabízet inspiraci a příklady dobré praxe z terénu. Posláním EDUinu je podněcovat veřejnou diskusi o vzdělávání, s důrazem na potřeby měnícího se světa. Naše spolupráce bude, mimo jiné, zaměřena na popularizaci témat souvisejících s cílovou skupinou "přemýšlivé děti".

EDU in

Logická olympiáda 4

Období podpory 2016–
Webové stránky

Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Cílem soutěže je odhalit nadání u dětí a mládeže ve věku od 3 do 20 let a nabídnout jim alternativní způsob trávení volného času, který rozvíjí jejich nadání. Posláním Mensy ČR je zkoumat a rozvíjet lidskou inteligenci ve prospěch lidstva, podporovat výzkum vlastností, znaků a využití inteligence, a vytvářet stimulující intelektuální a společenské prostředí pro své členy.

MENSA České rebupliky

Mezinárodní konference STaN 5

Období podpory 21.–23. 8. 2019
Webové stránky

Společnost pro talent a nadání organizuje mezinárodní konferenci s názvem "Potřeba změny ve vzdělávání nadaných". Cílem akce je seznámit účastníky s novinkami péče o nadané/přemýšlivé děti u nás, ale hlavně v zahraničí. Poskytnout jim příklady dobré praxe a upozornit na úskalí v práci s těmito dětmi a nabídnout jim příležitost potkat se s mezinárodními špičkami v této oblasti. Na konferenci vystoupí např. prof. Rena Subotnik, dr. Paul Beljan a další.

STAN

Psycholog na letních campech 6

Období podpory 2020
Webové stránky

Hlavním cílem letních campů je propojit děti s různým laděním a zaměřením, dát jim možnost se osobně setkat a na podkladu her a aktivit, rozvíjet jejich sociální dovednosti a navazovat přátelství. Campů se často účastní děti, které mají s navazováním přátelství či vztahů problémy, těžko hledají partnery pro diskuzi či špatně snášejí nespravedlnost nebo nezdar. Přítomnost a podpora psychologa, terapeuta či osobnostního kouče jim může pomoci se otevřít. Pomocí her nebo rozhovorů si mohou utřídit myšlenky a názory.

MENSA České rebupliky

Region talentů – Profese: Klub pro nadané a přemýšlivé děti 7

Období podpory 2020
Webové stránky

Techmania Science Center otevře 2 kluby pro nadané žáky ZŠ, v nichž se bude snažit zvýšit jejich vědomostní úroveň v oblastech matematiky, chemie, biologie, astronomie a globálních výzev nad rámec školní výuky, a zároveň je inspirovat, aby si pro svou budoucí profesní kariéru vybrali roli učitele, inženýra, vědce nebo podnikatele. Dalším záměrem je představit veřejnosti, že tato cílová skupina potřebuje specifický přístup pro jejich rozvoj.

Techmania Science Center

Region talentů: Techmania talent 8

Období podpory 2020–
Webové stránky

Techmania Science Center spustí projekt, jehož cílem je podpořit aktivitu nadaných a přemýšlivých studentů SŠ a v jehož rámci bude uspořádána talentová soutěž, z níž budou vybrány 3 projekty. Vybraní studenti získají své zázemí, podporu a vedení pod odborným lektorem v dané oblasti – zejména v přírodních vědách a technických oborech.

Techmania Science Center

SYNAPSE 9

Období podpory 2020–
Webové stránky

Projekt Občanského sdružení – Uskupení TESLA z.s. nabízí školám systémovou podporu při vyhledávání a péči o nadané a aktivní žáky. Poskytuje znalosti v oblasti duševního zdraví a rozvoje silných stránek. Cílem je rozšířit počet koordinátorů podpory nadání v regionech a zajistit jejich další odborný rozvoj. Dále pak poskytnout školám celostní péči v této oblasti a nabídnout vhodný model vzdělávání.

Synapse

Vzdělání pro budoucnost 10

Období podpory 2020
Webové stránky

Konference, na níž se účastníci formou přednášek a workshopů seznámí s mnoha inovativními metodami ve vzdělávání. Na programu se střídají teoretické přednášky s praktickými tipy pro pedagogy, mimo jiné zaměřenými na otázku, jak motivovat učitele, aby je práce s dětmi bavila a přinášela oběma stranám radost.

MENSA České rebupliky

Další projekty