Nadané děti

Přemýšlivé děti myslí jinak – nepřetržitě. Na první pohled je možná nepoznáte. Mohou být v něčem pozadu nebo svým chováním či hendikepem překryjí svůj potenciál. Jsou nápadité. Mají vysoce rozvinuté rozumové schopnosti a představivost. Chtějí přijít na kloub běžným věcem do posledního detailu. Mají výbornou paměť, rády experimentují a uvažují abstraktně.

V Nadaci RSJ usilujeme o to, aby přemýšlivé děti vyrůstaly v prostředí, které jim dává prostor, pochopení, oporu a inspiraci v jejich celkovém osobnostním, intelektuálním i kulturním rozvoji. Chceme, aby se tyto děti uměly vyrovnávat s problémy a aby v krizi mohly vyhledat a najít pomoc.

Projekty

Asociace freelancerů ve školství

Období podpory 2020–
Webové stránky

Projekt SYNAPSE nabízí školám systémovou podporu při vyhledávání a péči o nadané a aktivní žáky. Poskytuje znalosti v oblasti duševního zdraví a rozvoje silných stránek. Cílem je rozšířit počet koordinátorů podpory nadání v regionech a zajistit jejich další odborný rozvoj. Dále pak poskytnout školám celostní péči v této oblasti a nabídnout vhodný model vzdělávání.

Asociace freelancerů ve školství

Badatelská akademie Datel

Období podpory 2019–
Webové stránky

Badatelská akademie Datel aneb Hodnotové vzdělávání pro přemýšlivé. Badatelská akademie se zaměřuje na nepochopené a z kolektivu vyloučené přemýšlivé děti, které mohou za podpory odborníků zkoumat svět. Program usiluje o přesah do škol, takže přemýšlivé děti díky tomu nejsou vytrženy ze svého přirozeného kolektivu.

Badatelská akademie Datel

Centrum pro talentovanou mládež

Období podpory 2016–
Webové stránky

CTM je jediná organizace v České republice, která pomáhá studentům k prestižní akademické dráze prostřednictvím odborných online kurzů a mezinárodních AP zkoušek. Cílem CTM je podporovat talentované žáky základních a středních škol, rozvíjet je v oboru, který je baví, s ohledem na jejich vlastní učební tempo. Díky kurzům v angličtině si studenti zároveň zlepšují jazykové dovednosti.

Centrum pro talentovanou mládež

Mensa ČR

Období podpory 2016–
Webové stránky

Posláním Mensy ČR je zkoumat a rozvíjet lidskou inteligenci ve prospěch lidstva, podporovat výzkum vlastností, znaků a využití inteligence a vytvářet stimulující intelektuální a společenské prostředí pro své členy. Nadace RSJ podporuje Logickou olympiádu, psychology na letních campech a konferenci Vzdělání pro budoucnost.

Mensa ČR

MINDNET

Období podpory 2022
Webové stránky

Pobytové zábavně-vzdělávací campy pro bystré děti a mladé dospělé, jejichž hlavním cílem je děti propojit s podobně laděnými a zaměřenými dětmi, dát jim možnost se osobně setkat a na podkladu her a aktivit, které jim tematicky vyhovují, rozvíjet sociální dovednosti.

MUNI, FSS, Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny

Období podpory 2023–
Webové stránky

Identifikace, podpora a rozvoj nadaných dětí na základě výzkumně ověřených dat. Za základní pilíř systematické podpory nadání považujeme identifikaci mimořádně nadaných žáků a vzdělávání pedagogických pracovníků v oblastech podpory a rozvoje nadaných dětí. Velmi důležité je vybudovat i systém psychologické podpory rodičů těchto dětí.

Nadační fond Qiido

Období podpory 2019–
Webové stránky

Účelem Nadačního fondu Qiido je podporovat rozvoj intelektového potenciálu a sociálně-emoční inteligence a naplňovat specifické vzdělávací potřeby mimořádně rozumově nadaných dětí. Nadace RSJ podporuje Qiido partnersko-mentorský program pro školy – Qiido Na míru, který přináší školám systematičnost a know-how v pedagogické identifikaci, výuce a rozvoji mimořádně intelektově nadaných dětí.

Nadační fond Qiido

Techmania Science Center

Období podpory 2020
Webové stránky

Projekt Techmania Science Centra pro nadané a přemýšlivé pomáhá žákům a studentům získat zázemí, podporu a vedení odborného lektora zejména v přírodních vědách a technických oborech. Nadace podpořila projekty Profese: Klub pro nadané a přemýšlivé děti a Techmania talent.V těchto projektech se snaží zvýšit vědomostní úroveň dětí v oblastech matematiky, chemie, biologie, astronomie a globálních výzev nad rámec školní výuky, a zároveň je inspirovat, aby si pro svou budoucí profesní kariéru vybrali roli učitele, inženýra, vědce nebo podnikatele. Dalším záměrem je představit veřejnosti, že tato cílová skupina potřebuje specifický přístup pro jejich rozvoj.

Techmania Science Center

V minulosti jsme dále podpořili...