Duševní zdraví dětí a mládeže

Věříme, že zdravý tělesný, psychický i sociální vývoj dětí a mládeže je předpokladem pro jejich spokojený a úspěšný život.

Podporujeme projekty zaměřené na psychosociální vývoj dětí a mládeže, krizovou intervenci či potlačování šikany. Díky naší podpoře se daří informovat veřejnost o duševním zdraví a zbavovat duševní onemocnění společenského stigmatu.

Projekty

AISIS

Období podpory 2020–
Webové stránky

Organizace AISIS pracuje na studii zaměřené na vztahy a potřeby dětí se zvýšenou potřebou intelektuální aktivity v kolektivu vrstevníků, během výuky a ve vztahu k pedagogům. Specificky se zaměří na ohrožení přemýšlivých dětí úmyslným ubližováním (šikanou) a rizikem vzniku jejich agrese vůči spolužákům či učitelům. 

AISIS

Alivio centrum

Období podpory 2022
Webové stránky

Alivio centrum zaměstnává ukrajinské psycholožky, které poskytují bezplatnou psychologickou pomoc dětem zasaženým válkou na Ukrajině. Včasnou péčí usiluje o snížení rizika rozvoje duševních onemocnění a snazší adaptaci v Česku.

AMIGA Agency for Migration and Adaption

Období podpory 2022
Webové stránky

Cílem projektu je vytvoření komplexního systému psychosociální podpory pro ukrajinské uprchlíky přicházející do Česka. Do péče o duševní zdraví spolek AMIGA zapojuje i nově příchozí psychology a terapeuty z Ukrajiny.

Centrum LOCIKA

Období podpory 2022
Webové stránky

Krizový tým Centra Locika poskytuje psychologickou péči dětem ohroženým traumatem v důsledku války na Ukrajině. Včasnou pomocí usiluje o snížení rizika rozvoje posttraumatické stresové poruchy a rychlejší adaptaci uprchlíků do českého prostředí.

Česká psychiatrická společnost

Období podpory 2018
Webové stránky

Podporou České psychiatrické společnosti chceme přispět ke kvalitní péči o duševní zdraví dětí a dospívajících, zvýšit její dostupnost a vzdělávání odborníků a veřejnosti v oblasti duševního zdraví.

Dětské krizové centrum

Období podpory 2020
Webové stránky

Dětské krizové centrum mohla díky naší podpoře navýšit kapacitu Okamžité krizové pomoci a chatovací služby Linky důvěry. Další nedílnou součástí je zvýšení informovanosti dětí o službách Dětského krizového centra a podpora dětí ve využívání odborných služeb, k čemuž má pomoci online kampaň „Pomoc existuje“. 

Dětské krizové centrum

E-clinic – Zipyho a Jablíkovi kamarádi

Období podpory 2019–
Webové stránky

Projekt je zaměřen na rozvoj duševního zdraví dětí v mladším školním a předškolním věku. Prostřednictvím propagace a distribuce evaluovaných metodik jsou vzděláváni pedagogičtí pracovníci, školní psychologové a další odborníci v práci s dětmi. Kontinuální práce s metodikami rozvíjí u dětí jejich sociální dovednosti a copingové strategie, a prokazatelně tak posiluje jejich současné i budoucí duševní zdraví a vytváří základnu pro prevenci vzniku a rozvoje rizikového chování a duševních poruch.

E-clinic – Zipyho a Jablíkovi kamarádi

Eko Art Therapy Institut

Období podpory 2022
Webové stránky

Projekt poskytuje terapeutickou podporu ukrajinským dětem a jejich blízkým prostřednictvím psychoterapeutického směru eko arteterapie, který využívá propojení výtvarné tvorby s reflektovaným pobytem v přírodě.

Linka bezpečí

Období podpory 2019–
Webové stránky

Telefonní krizová intervence pro děti, mládež a studující funguje již 25 let, je zdarma a po celé republice. Na číslo 116 111 se denně dovolá cca 500 dětí, avšak na cca 1 000 dětí se nedostane. Podporujeme proto personální rozšíření a maximalizaci využití současného technologického vybavení. Umožníme většímu počtu dětí získat podporu a pomoc v rámci nově vznikajících témat, jako např. kyberšikana, sebepoškozování apod.

Linka bezpečí

Lokomoce – pohyb jako prevence

Období podpory 2020
Webové stránky

Lokomoce se zaměřuje na správný psychomotorický vývoj, kondici, posílení imunity, ale také na zlepšování sociálních vztahů od nejnižšího dětského věku. Z nedostatku pohybu se zhoršuje zdravotní stav naší populace a tím se zvyšují náklady na zdravotní péči. Formou akreditovaných workshopů a cvičení učíme zdravému pohybu bez bolestí. Vzděláváme rodiče i pedagogy. Program kombinuje psychologický a fyziologický přístup.

Lokomoce – pohyb jako prevence

Mindlab

Období podpory 2022–
Webové stránky

Podpora ukrajinské verze webu Psychologie.cz, která nabízí podporu a osvětu formou terapeuticky působících článků, které tvoří čeští a ukrajinští psychologové a psychoterapeuti.

Nadace sportující mládeže

Období podpory 2015–
Webové stránky

Projekt "Pohyb 1P - součást iniciace zájmu dětí o pohyb a sport" vychází z řady zjištění týkajících se obezity a dopadu nedostaku pohybu na celkový zdravotní stav populace. Jednou z jeho hlavních náplní je zjišťování pohybových dovedností předškoláků, s bezprostředním vyhodnocením určeným rodičům a MŠ. Součástí projektu je rodičovská osvěta věnovaná důležitosti sportu, pohybové gramotnosti a zdravého, aktivního životního stylu. 1P je realizováno ve spolupráci se studenty a pracovníky Západočeské univerzity a VOŠ Plzeň.

Nadace sportující mládeže

Národní ústav duševního zdraví

Období podpory 2018–
Webové stránky

Cílem společného projektu „Všech pět pohromadě“ je doplnit do vzdělávacích osnov základních škol výuku psychosociálních dovedností, psychohygienu pro děti a mládež a prevenci duševních onemocnění.

Národní ústav duševního zdraví

Nemocniční lékárny

Období podpory 2022

Nadace RSJ finančně podpořila nákup léků pro psychiatrické pacienty Národní dětské nemocnice v Kyjevě. Pomoc válkou zasažené Ukrajinské nemocnici zorganizoval ředitel Dětské psychiatrické nemocnice Opařany a člen našeho kolegia MUDr. Michal Goetz.

Nevypusť duši

Období podpory 2018–
Webové stránky

Posláním spolku je informovat veřejnost o duševním zdraví, zbavovat duševní onemocnění společenského stigmatu a přispívat ke vzdělávání dětí, mládeže a učitelů v oblasti péče a prevence.

Nevypusť duši

PAQ Research

Období podpory 2022
Webové stránky

Projekt zmapuje stav duševního zdraví ukrajinských uprchlíků v Česku a jejich potřeby v této oblasti. Výzkum se zaměřuje mimo jiné na projevy posttraumatických stresových poruch, úzkostí, depresí a dalších duševních onemocnění.