Zdravý psychosociální vývoj dětí a mládeže

Věříme, že zdravý tělesný, psychický i sociální vývoj dětí a mládeže je předpokladem pro jejich spokojený a úspěšný život.

Podporujeme projekty zaměřené na psychosociální vývoj dětí a mládeže, krizovou intervenci či potlačování šikany. Díky naší podpoře se daří informovat veřejnost o duševním zdraví a zbavovat duševní onemocnění společenského stigmatu.

Projekty

AISIS 1

Období podpory 2020–
Webové stránky

Organizace AISIS pracuje na studii zaměřené na vztahy a potřeby dětí se zvýšenou potřebou intelektuální aktivity v kolektivu vrstevníků, během výuky a ve vztahu k pedagogům. Specificky se zaměří na ohrožení přemýšlivých dětí úmyslným ubližováním (šikanou) a rizikem vzniku jejich agrese vůči spolužákům či učitelům. 

AISIS

Česká psychiatrická společnost 2

Období podpory 2018
Webové stránky

Podporou České psychiatrické společnosti chceme přispět ke kvalitní péči o duševní zdraví dětí a dospívajících, zvýšit její dostupnost a vzdělávání odborníků a veřejnosti v oblasti duševního zdraví.

Dětské krizové centrum 3

Období podpory 2020
Webové stránky

Dětské krizové centrum mohla díky naší podpoře navýšit kapacitu Okamžité krizové pomoci a chatovací služby Linky důvěry. Další nedílnou součástí je zvýšení informovanosti dětí o službách Dětského krizového centra a podpora dětí ve využívání odborných služeb, k čemuž má pomoci online kampaň „Pomoc existuje“. 

Dětské krizové centrum

E-clinic – Zipyho a Jablíkovi kamarádi 4

Období podpory 2019–
Webové stránky

Projekt je zaměřen na rozvoj duševního zdraví dětí v mladším školním a předškolním věku. Prostřednictvím propagace a distribuce evaluovaných metodik jsou vzděláváni pedagogičtí pracovníci, školní psychologové a další odborníci v práci s dětmi. Kontinuální práce s metodikami rozvíjí u dětí jejich sociální dovednosti a copingové strategie, a prokazatelně tak posiluje jejich současné i budoucí duševní zdraví a vytváří základnu pro prevenci vzniku a rozvoje rizikového chování a duševních poruch.

E-clinic – Zipyho a Jablíkovi kamarádi

Linka bezpečí 5

Období podpory 2019–
Webové stránky

Telefonní krizová intervence pro děti, mládež a studující funguje již 25 let, je zdarma a po celé republice. Na číslo 116 111 se denně dovolá cca 500 dětí, avšak na cca 1 000 dětí se nedostane. Podporujeme proto personální rozšíření a maximalizaci využití současného technologického vybavení. Umožníme většímu počtu dětí získat podporu a pomoc v rámci nově vznikajících témat, jako např. kyberšikana, sebepoškozování apod.

Linka bezpečí

Lokomoce – pohyb jako prevence 6

Období podpory 2020
Webové stránky

Lokomoce se zaměřuje na správný psychomotorický vývoj, kondici, posílení imunity, ale také na zlepšování sociálních vztahů od nejnižšího dětského věku. Z nedostatku pohybu se zhoršuje zdravotní stav naší populace a tím se zvyšují náklady na zdravotní péči. Formou akreditovaných workshopů a cvičení učíme zdravému pohybu bez bolestí. Vzděláváme rodiče i pedagogy. Program kombinuje psychologický a fyziologický přístup.

Lokomoce – pohyb jako prevence

Nadace sportující mládeže 7

Období podpory 2015–
Webové stránky

Projekt "Pohyb 1P - součást iniciace zájmu dětí o pohyb a sport" vychází z řady zjištění týkajících se obezity a dopadu nedostaku pohybu na celkový zdravotní stav populace. Jednou z jeho hlavních náplní je zjišťování pohybových dovedností předškoláků, s bezprostředním vyhodnocením určeným rodičům a MŠ. Součástí projektu je rodičovská osvěta věnovaná důležitosti sportu, pohybové gramotnosti a zdravého, aktivního životního stylu. 1P je realizováno ve spolupráci se studenty a pracovníky Západočeské univerzity a VOŠ Plzeň.

Nadace sportující mládeže

Národní ústav duševního zdraví 8

Období podpory 2018–
Webové stránky

Cílem společného projektu „Všech pět pohromadě“ je doplnit do vzdělávacích osnov základních škol výuku psychosociálních dovedností, psychohygienu pro děti a mládež a prevenci duševních onemocnění.

Národní ústav duševního zdraví

Nevypusť duši 9

Období podpory 2018–
Webové stránky

Posláním spolku je informovat veřejnost o duševním zdraví, zbavovat duševní onemocnění společenského stigmatu a přispívat ke vzdělávání dětí, mládeže a učitelů v oblasti péče a prevence.

Nevypusť duši