Další bio-psycho-sociální aktivity

Zaměřujeme se na vzdělávání a oblast zdravého bio-psycho-sociálního vývoje dětí.

Pomáháme šířit osvětu věnovanou péči o duševní zdraví dětí a mládeže. Podporujeme vzdělávání odborníků i veřejnosti, tvorbu edukačních materiálů a aktivity, které propojují témata a usnadňují průnik vhodných poznatků do nových míst. Hledáme komplexní řešení, která lze uplatnit v praxi.

Více se dozvíte na www.premyslivedeti.cz.

Projekty

DKC – Navýšení kapacity krizové pomoci 1

Období podpory 2020
Webové stránky

Dětské krizové centrum s naší pomocí navýší kapacitu Okamžité krizové pomoci a chatovací služby Linky důvěry, neboť po uvolnění krizových opatření v souvislosti s pandemií Covid-19 a ukončením izolace ohrožených dětí, očekávají zvýšený nápor na tyto služby. Další nedílnou součástí projektu je zvýšení informovanosti dětí o službách Dětského krizového centra a podpora dětí ve využívání odborných služeb, k čemuž má pomoci online kampaň „Pomoc existuje“. Kampaň plní významnou úlohu detekce ohrožených dětí. Prostřednictvím ní dojde k oslovení tisíců dětí a rodičů. Bez této informovanosti se mnohé děti o dostupnosti těchto služeb a možnosti jejich využití nedozví.

Dětské krizové centrum

Linka bezpečí 2

Období podpory 2019–
Webové stránky

Telefonní krizová intervence pro děti, mládež a studující, která funguje již 25 let. Linka je celorepubliková a zdarma. Na číslo 116 111 se denně dovolá cca 500 dětí, avšak na cca 1 000 dětí se nedostane. Podporujeme proto personální rozšíření a maximalizaci využití současného technologického vybavení. Umožníme většímu počtu dětí získat podporu a pomoc v rámci nově vznikajících témat, jako např. kyberšikana, sebepoškozování apod.

Linka bezpečí 116, 111

Lokomoce – pohyb jako prevence 3

Období podpory 2020
Webové stránky

Cílem projektu je zlepšit pohybovou úroveň naší populace již od nejmenšího dětského věku. Již třetím rokem realizujeme v MŠ po celé ČR každodenní systematické cvičení, které potencuje u dětí správný psychomotorický vývoj a zlepšuje sociální vztahy, kondici a posiluje imunitní systém. Z nedostatku pohybu se zhoršuje zdravotní stav naší populace a tím se zvyšují náklady na zdravotní péči. Formou akreditovaných workshopů a cvičení učíme zdravému pohybu bez bolestí. Vzděláváme rodiče i pedagogy. Program kombinuje psychologický a fyziologický přístup. U dětí se provádí vstupní a výstupní screaning pohybového aparátu, z kterého vyhodnocujeme údaje, které slouží ke statistice Ministerstva zdravotnictví. V rámci ČR je tento projekt jedinečný.

Lokomoce

Minimalizace šikany 4

Období podpory 2020
Webové stránky

"Přemýšlivé děti ve spleti školních vztahů – rizika úmyslného ubližování". Organizace AISIS zpracuje studii zaměřenou na vztahy a potřeby dětí se zvýšenou potřebou intelektuální aktivity v kolektivu vrstevníků, během výuky a ve vztahu k pedagogům. Specificky se zaměří na ohrožení přemýšlivých dětí úmyslným ubližováním (šikanou) a rizikem vzniku jejich agrese vůči spolužákům či učitelům. Metodika bude ověřena ve třech školách, které absolvují nebo v posledních 3 letech absolvovaly program Minimalizace šikany. Dále bude realizována propagační a seznamovací akce o evaluované US metodice programu A.R.T. = Agression Replacement Training, čímž iniciují zájem a učiní první krok k implementaci metodiky A.R.T. v ČR.

aisis

Nadace sportující mládeže 5

Období podpory 2015–
Webové stránky

Projekt "Pohyb 1P - součást iniciace zájmu dětí o pohyb a sport" vychází z řady zjištění týkajících se obezity a dopadu nedostaku pohybu na celkový zdravotní stav populace. Jednou z jeho hlavních náplní je zjišťování pohybových dovedností předškoláků, s bezprostředním vyhodnocením určeným rodičům a MŠ. Součástí projektu je rodičovská osvěta věnovaná důležitosti sportu, pohybové gramotnosti a zdravého, aktivního životního stylu. Informace doplňuje nabídka sportovních aktivit v okolí, zdravotní upozornění (zrak, tendence k nadváze) a doporučení vhodné stravy. 1P je realizováno ve spolupráci se studenty a pracovníky Západočeské univerzity a VOŠ Plzeň a má několikaletou podporu na místní i regionální úrovni. Na projekt Pohyb 1P navazuje s podporou NSM Školkiáda, Pohybové Předpoklady 2P a Festival Sportu. Aktivity 1P lze rozšířit do dalších regionů ČR.

Nadace sportující mládeže

Sociální klinika 6

Období podpory 2020
Webové stránky

Posláním SK je poskytovat kvalitní terapeutické služby lidem, kteří se nacházejí v náročné životní situaci a nemohou si tyto služby dovolit. Jedná se o podporu v zátěžových situacích mezi něž aktuálně patří dopady koronavirové krize. Naše podpora směřuje do oblasti osobní krátkodobé terapie a přímé péče v podobě on-line krizové intervence v/po období pandemie Covid-19.

Český institut biosyntézy

Zipyho a Jablíkovi kamarádi 7

Období podpory 2019–
Webové stránky

Projekt je zaměřen na rozvoj duševního zdraví dětí v mladším školním a předškolním věku. Prostřednictvím propagace a distribuce evaluovaných metodik jsou vzděláváni pedagogičtí pracovníci, školní psychologové a další odborníci v práci s dětmi. Kontinuální práce s metodikami rozvíjí u dětí jejich sociální dovednosti a copingové strategie, a prokazatelně tak posiluje jejich současné i budoucí duševní zdraví a vytváří základnu pro prevenci vzniku a rozvoje rizikového chování a duševních poruch.

E-clinic

Další projekty