Poznání

Posouvání hranic lidského poznání. Podpora akademické excelence. To jsou cíle podpory RSJ Foundation v oblasti vědy a výzkumu. Zaměřujeme se na témata blízká skupině RSJ, tedy na matematiku, informatiku a ekonomii.

V této oblasti jsme podpořili projekty částkou 26 300 000 Kč.

Snažíme se jich dosáhnout orientací na dva hlavní směry:

 • Zvýšení prestiže vědy a zdůraznění jejího významu.

 • Podpora matematiky, informatiky a logiky prostřednictvím vzdělávacích institucí i dalších organizací.

Pro talentované, pracovité a motivované mladé lidi je nutné vytvářet zázemí odpovídající jejich vzdělávacím potřebám a současným trendům. Jejich píle a snaha musí být oceňována stejně tak, jako práce zasloužilých vědců. Vzdělanost v nejširším slova smyslu je klíčem ke smysluplné budoucnosti.

 

Chceme přispět zejména:

 • Ke zpřístupnění vědy laické veřejnosti v České republice prostřednictvím její popularizace.

 • K vytvoření motivačního prostředí pro žáky, studenty, ale i pedagogy.

 • Ke spolupráci vzdělávacích a vědeckých pracovišť s podnikatelskou sférou.

2017

  Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy

 1. Zimní škola "Geometry and Physics" 2017

  Web
  conference.math.muni.cz/srni/files/archiv/2017/

  Všeobecný a dlouhodobý cíl Zimní školy je přispět k vzájemné komunikaci mezi matematiky a matematickými (resp. teoretickými) fyziky.

 2. Konference "Stochastika 2017"

  Web
  math.feld.cvut.cz/helisova/03Kohutka17en.html

  Účast studentů MFF UK na vědecké konferenci STOCHASTIKA 2017, jejímž zaměřením je teorie pravděpodobnosti a náhodné procesy. Přítomnost na odborném programu konference povede k rozšíření znalostí studentů a napomůže jim k tvorbě závěrečných prací. Většina z podpořených studentů bude na konferenci zároveň přednášet své poznatky.

 3. EMS School in Applied Mathematics, Mathematical Aspects of Fluid Flows

  Web
  essam-maff.cuni.cz/

  Prezentace nejnovějších matematických teorií v oblasti mechaniky stlačitelných a nestlačitelných tekutin. Hlavním přínosem je interakce mladých vědců a doktorandů z ČR a ze zahraničí, mezi sebou, ale i s odborníky v dané oblasti.

 4. Matematická soutěž Náboj 2017

  Web
  math.naboj.org/archive.php

  Náboj je soutěž pro pětičlenné týmy středoškoláků, které reprezentují své školy. V Náboji nejde o bezhlavou aplikaci již nabytých vědomostí. Úlohy vyžadují jistou dávku invence a důvtipu.

 5. Soutěž diplomových prací studentů MFF UK

  Web
  kpms.karlin.mff.cuni.cz/?vyber=sponzori&lang=cz#vitezi

  Ocenění nejlepších diplomových prací studentů v oborech Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie a Finanční pojistná matematika. Cílem je podpořit zájem studentů o vědeckou práci v těchto oborech.

 6. Function Spaces: Embeddings and Extrapolation X

  Web
  www.karlin.mff.cuni.cz/~pick/fslect.htm#2017

  Každoroční tradiční Mezinárodní jarní škola z matematické analýzy je určena vynikajícím studentům a mladým pracovníkům. Hlavními přednášejícími letošního, již 44. ročníku, jsou Andrea Cianchi, David Cruz-Uribe a Piotr Hajlasz, kteří přednesou sérii přednášek z teorie prostorů funkcí, vnoření a extrapolace.

 7. Soutěž softwarově zaměřených diplomových prací na informatické sekci MFF UK

  Web
  ksvi.mff.cuni.cz/

  Cílem projektu je motivovat studenty k psaní co nejlepších softwarově zaměřených diplomových prací a mít možnost odměnit finanční prémií skutečně kvalitní práci.

 8. Studentská výměna – REU

  Web
  kam.mff.cuni.cz/REU/

  Jedná se o intenzívní stáž – 7 týdnů na DIMACS centru při Rutgers University a 2 týdny na MFF UK. Během této doby studenti zažívají pracovní náplň badatele v oboru matematika/teoretická informatika. Pracují na problémech, které jim zadá jejich mentor, hledají nové, studují literaturu, pracují jednotlivě i ve skupinách, o postupných výsledcích pořádají přednášky.

 9. Konference HOMONOLO

  Web
  kam.mff.cuni.cz/conferences/Homonolo17/

  Cílem projektu je zorganizovat pětidenní workshop zaměřený na řešení aktuálních otevřených otázek ze strukturální teorie grafů a objevit tak společně nové poznatky.

 10. Vzdělávání a motivace

 11. Centrum pro talentovanou mládež - stipendia pro účastníky soutěže Bobřík informatiky

  Web
  www.ctm-academy.cz/

  CTM motivuje talentované a cílevědomé žáky a studenty základních a středních škol k rozvoji jejich akademického talentu. Pomáhají jim obohatit a akcelerovat učivo a vzdělávání. V letošním roce se Centrum spojilo s Jihočeskou univerzitou, resp. s Bobříkem informatiky a udělilo stipendia pro 3 vybrané účastníky soutěže.

 12. Mensa České republiky – Logická olympiáda 2017

  Web
  www.logickaolympiada.cz/o_soutezi/

  Cílem Mensy ČR je zkoumat a rozvíjet lidskou inteligenci ve prospěch lidstva, podporovat výzkum vlastností, znaků a využití inteligence, a vytvářet stimulující intelektuální a společenské prostředí pro své členy. Logická olympiáda je soutěž založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Cílem soutěže je odhalit nadání u dětí a mládeže ve věku od 3 do 20 let a nabídnout jim alternativní způsob trávení volného času, který rozvíjí jejich nadání.

 13. pIšQworky 2017

  Web
  www.pisqworky.cz/

  Soutěž pIšQworky je jedním z projektů spolku Student Cyber Games, který již od roku 2003 propojuje školu se zábavou pomocí studentských soutěží. Tomu také napovídá motto spolku, které zní: „Hra školou“ a SCG se jím řídí při organizování svých akcí. Hlavním cílem projektu pIšQworky je vzbudit v mladých lidech zdravé sebevědomí a podpořit jejich soutěživost, logické uvažování i trpělivost. Do soutěže pIšQworky se může přihlásit každý středoškolák a žák druhého stupně základní školy. Stačí sestavit pětičlenný tým, zajít za svým učitelem, vyplnit online registraci a probojovat se do finále, kde se i letos hraje o skvělé ceny.

 14. Soutěž Bobřík informatiky 2017

  Web
  www.ibobr.cz/

  Cílem projektu je popularizovat informatiku na školách a dát běžnému bystrému žákovi, se zájmem o počítače a informatiku, a jeho učitelům představu o tom, jaké povahy jsou informatické problémy. Tím chce Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích formovat obsah školního vzdělávání směrem k autorskému využití technologií, na úkor upřednostňovaného uživatelského a konzumního přístupu. Dále chtějí rozvíjet informatické myšlení populace a tím zkvalitňovat v našem školství výchovu IT odborníků.

 15. Matematický klokan

  Web
  matematickyklokan.net/info.php

  Jednota českých matematiků a fyziků pořádá tuto mezinárodně koordinovanou soutěž, která je prováděná řešením testů typu multiple choise. Soutěž si klade za cíl popularizovat matematiku jak mezi žáky, tak i mezi jejich rodiči a prarodiči. Tomuto cíli je přizpůsobena i forma soutěže, i vtipná formulace zajímavých úloh. Dalšími cíli jsou vyhledávání matematických talentů a rozvoj klíčových kompetencí žáků s cílem jejich uplatnění v dalším studiu a na trhu práce.

 16. Advanced Placement zkoušky 2017 – Centrum pro talentovanou mládež

  Web
  www.ctm-academy.cz/online/ap-zkousky-1

  Poskytnutí prospěchových stipendií úspěšným středoškolákům, kteří složí mezinárodní zkoušku Advanced Placement 2017 na známku 5 (nejlepší známka na pětibodové stupnici). Zkoušky Advanced Placement (AP), jsou oborové zkoušky na úrovni prvního ročníku americké vysoké školy, které americká College Board pořádá každoročně v květnu. Pro naše studenty jsou vyvrcholením jejich celoročního studia v online AP kurzech.

 17. Další projekty

 18. Nadační fond Neuron na podporu vědy

  Web
  www.nfneuron.cz/cs

  NF Neuron podporou vědy mění naši společnou budoucnost. Podporuje výjimečné vědce, oceňuje vědce, za přínos a celosvětový dopad ve vědě.

2016

  Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy

 1. Zimní škola „Geometry and Physics 2016“

  Web
  www.math.muni.cz/~srni

  Tradiční škola zaměřená na geometrická témata inspirovaná teoretickou fyzikou. Hlavními organizátory jsou Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, Jednota českých matematiků a fyziků a Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně. (16.–23. 1. 2016)

 2. Soutěž Náboj 2016

  Web
  math.naboj.org

  Dvanáctý ročník týmové soutěže, jejímž cílem je popularizace matematiky a podpora rozvoje logického uvažování studentů – k řešení soutěžních úloh je třeba originálního přístupu. Soutěž se těší rostoucímu zájmu a prohlubuje i spolupráce s univerzitami, které Náboj organizují na Slovensku, v Německu, Rakousku, Polsku a Maďarsku. (15. 4. 2016)

 3. Workshop „Regularity theory for elliptic and parabolic systems and problems in continuum mechanics“

  Web
  msekce.karlin.mff.cuni.cz/~prusv/ncmm/conference/regularity2016/info.html

  Workshop přispěje k vědecké spolupráci mezi skupinami na Univerzitě Karlově a zahraničními specialisty v oblasti kvantitativních vlastností řešení (regularita) eliptických a parabolických systémů a úloh mechaniky kontinua. (27.–30. 4. 2016)

 4. ESSAM School On Mathematical Modelling, Numerical Analysis and Scientific Computing

  Web
  essam-masc.cuni.cz/

  Cílem této školy je podporovat propojení matematického modelování, analýzy a výpočetních metod používaných v řešení složitých (reálných) problémů. Je zaměřena na výchovu studentů a mladých vědců. (29.5. - 3.6. 2016)

 5. Soutěž diplomových prací studentů MFF UK

  Web
  kpms.karlin.mff.cuni.cz/?vyber=sponzori&lang=cz#vitezi

  Cílem této soutěže je podpořit zájem studentů o vědeckou práci v oborech teorie pravděpodobnosti, matematické statistiky, ekonometrie a finanční matematiky. (2016)

 6. Function Spaces, Differential Operators and Nonlinear Analysis 9 (FSDONA 9)

  Web
  fsdona.karlin.mff.cuni.cz/

  Konference, na níž se setkávají matematici z celého světa pracující v oblasti prostoru funkcí, diferenciálních operátorů a nelineární analýzy. (4. - 9.7. 2016)

 7. 19. letní škola ROBUST 2016

  Web
  -

  Setkání odborníků především z České a Slovenské republiky, kteří se zabývají statistikou a pravděpodobností na úrovni teoretické i aplikační. Mladí účastníci zde mají příležitost k navázání prvních vědeckých kontaktů se svými vrstevníky. (11. - 16.9. 2016)

 8. Matematický ústav AV ČR

 9. TOPOSYM 2016 – 12th Symposium on General Topology and its Relations to Modern Analysis and Algebra

  Web
  www.toposym.cz/

  TOPOSYM is a series of international topology conferences held in Prague, Czech Republic in a five year cycle since 1961. Topics of the conference include general and set-theoretical topology, descriptive set theory, continuum theory, topological dynamics, topology in functional analysis, topology in algebra, and categorial topology. TOPOSYM 2016 was held on July 25–29, 2016 in Prague, Czech Republic under the auspices of the Institute of Mathematics of the Czech Academy of Sciences and the Faculty of Mathematics and Physics of the Charles University.

 10. Prague Summer School on discrete mathematics 2016

  Web
  iuuk.mff.cuni.cz/events/conferences/pssdm/

  Letní škola byla organizována pod Matematickým ústavem AV ČR. Hlavními přednášejícími byli Ronald de Wolf a Samuel Fiorini.

 11. CERGE-EI

 12. Second Year Research Fellowship 2017–2018

  Web
  cz.cerge-ei.cz/

  Jedná se o stipendijní podporu tří vybraných studentů 2. ročníku doktorského studia, kteří jsou zajojeni do výzkumného programu "Second Year Research Fellowship 2017–2018".

 13. Vzdělávání a motivace

 14. Centrum pro talentovanou mládež – Stipendia na kurzy CTYOnline 2016

  Web
  objevitelske-soboty.cz

  Náš příspěvek snižuje kurzovné a tak otvírá studium kurzů CTYOnline širšímu okruhu zájemců. Projekt vytváří příležitost pro nadané středoškoláky – mimo jiné se mohou připravovat na vysokoškolská studia v oboru svého zájmu, pod vedením českých i zahraničních odborníků. Vytváří vazby mezi studenty, univerzitami a firmami. Jde o komplexní systém ve spolupráci se zahraničním partnerem, CTY Johns Hopkins, který je považován za špičku v systematickém vzdělávání talentů.

 15. Jednota českých matematiků a fyziků – Matematická olympiáda 2016

  Web
  www.jcmf.cz

  Matematická olympiáda má v České republice tradici trvající 65 let. Nadace RSJ pomohla při přípravě soutěžících na celostátní a mezinárodní kolo Matematické olympiády. Součástí příprav jsou nezbytná soustředění i podpora lektorů a přednášejících. Podíleli jsme se i na zajištění účasti soutěžících na jednotlivých kolech olympiády.

 16. Jednota českých matematiků a fyziků – Matematický klokan

  Web
  matematickyklokan.net/

  Mezinárodně koordinovaná soutěž, která se v ČR konala poprvé v roce 1995. Pořadatelem Klokana v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci. Soutěží se v 6 kategoriích, od 2. třídy ZŠ až po 4. ročník SŠ. Ve všech kategoriích soutěžící řeší soubor testových úloh (ty jsou seřazeny ve třech skupinách podle obtížnosti) ve stanoveném čase, přičemž vybírá jednu z pěti nabízených možností řešení.

 17. Mensa České republiky – Logická olympiáda

  Web
  www.logickaolympiada.cz/historie/

  Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování.

 18. Soutěž Bobřík informatiky 2016

  Web
  www.ibobr.cz/

  9. ročník informatické soutěže pro žáky základních a středních škol, pořádané Pedagogickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

 19. Student Cyber Games – pIšQworky 2016

  Web
  www.pisqworky.cz/

  Soutěž pIšQworky je jedním z projektů spolku Student Cyber Games, který již od roku 2003 propojuje školu se zábavou pomocí studentských soutěží. Tomu také napovídá motto spolku, které zní „Hra školou“ a SCG se jím řídí při organizování svých akcí. pIšQworky jsou oproti jiným soutěžím odlišné v tom, že není potřeba žádných dřívějších znalostí ani výborných známek. Pravidla jsou jednoduchá a vyhrát může každý, kdo ukáže schopnost pracovat v týmu a logicky myslet. Hlavním cílem projektu je vzbudit v mladých lidech zdravé sebevědomí a podpořit jejich soutěživost, logické uvažování i trpělivost.

 20. Další projekty

 21. Nadační fond Neuron na podporu vědy

  Web
  www.nfneuron.cz/cs

  Nadační fond Neuron rozvíjí mecenášství v oblasti vědy a výzkumu v České republice. Podporuje a oceňuje špičkové české vědce, i mladé talenty, vysílá vědecké expedice a popularizuje vědu široké veřejnosti.

2015

  Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy

 1. Soutěž diplomových prací

  Web
  -

  Cílem této soutěže je podpořit zájem studentů o vědeckou práci v oboru pravděpodobnosti, matematické statistiky, ekonometrie a finanční matematiky. (2015)

 2. Variační analýza a její aplikace

  Web
  kma.karlin.mff.cuni.cz/ss/apr15

  Mezinárodní jarní škola matematické analýzy v Pasekách nad Jizerou je určená vynikajícím studentům a mladým pracovníkům má dlouhou tradici. Loňská, v pořadí již čtyřicátá druhá, získala velkou publicitu i v zahraničí. Slouží zejména k rozšíření a prohloubení znalostí oboru. (19.–25. 4. 2015)

 3. Heidelberg-Prague Workshop in Analysis and Numerics

  Web
  www.karlin.mff.cuni.cz/~prusv/ncmm/conference/heidelberg-prague-2015/program.html#workshop

  Univerzita v Heidelbergu je klíčovým partnerem Univerzity Karlovy. Workshop byl součástí oslav pětadvacetileté spolupráce obou univerzit. Vědecké skupiny z obou škol diskutovali možnosti další spolupráce v oblasti matematického modelování, numerické matematiky, optimalizace a počítačového řešení složitých úloh. (27.–30. 4. 2015)

 4. 14. mezinárodní škola „Mathematical Theory in Fluid Mechanics“

  Web
  www.karlin.mff.cuni.cz/paseky-fluid/2015

  Mezinárodní škola, na níž jsou prezentovány nejnovější matematické teorie v oblasti mechaniky stlačitelných a nestlačitelných tekutin. Účastníci - mladí vědci a doktorandi - získali možnost navázat kontakty s odborníky v daném oboru z ČR i zahraničí. (22.–29. 5. 2015)

 5. 12th International Conference on Computational Management Science

  Web
  cms2015.cuni.cz

  Konference, na níž si vyměňují nejnovější poznatky vědci z celého světa.  Již tradičně se jí účastní mnoho doktorandů. (27.–29. 5. 2015)

 6. Prostory funkcí a lineabilita IX

  Web
  www.cuni.cz

  Čtyřicátý třetí ročník Mezinárodní jarní školy matematické analýzy v Pasekách nad Jizerou, která je určena vynikajícím studentům a mladým pracovníkům. Slouží k rozšíření a prohloubení znalostí v oboru a k seznámení s nejnovějšími výsledky. (31.5.–6. 6. 2015)

 7. 19. Evropské setkání mladých statistiků

  Web
  eysm2015.karlin.mff.cuni.cz

  Konference, která probíhá jednou za dva roky, pokaždé v jiné evropské zemi. Mladí statistici tady navazují první vědecké kontakty se svými vrstevníky a prezentují výsledky své dosavadní vědecké činnosti. Konference se koná pod záštitou Evropské regionální komise Bernoulliho společnosti. (31.8.–4. 9. 2015)

 8. Workshop on Model Reduction

  Web
  www.cs.cas.cz/more2015

  Redukce modelů představuje bouřlivě se vyvíjející téma. Cílem workshopu je přiblížit současný stav formou výukových programů a plenárních přednášek prezentovaných špičkami v oboru. Dílčím  záměrem je prezentace výzkumu projektu MORE (MOdel REduction) zahraniční vědecké komunitě a podpořit tak interakce našich mladších vědců a doktorandů se zahraničními kolegy. (6.–4. 9. 2015)

 9. Matematický ústav AV ČR

 10. Prague summer schools on discrete mathematics

  Web
  -

  Cílem projektu Matematického ústavu AV ČR, ve spolupráci s Informatickým ústavem UK, je vybudovat tradici pravidelných letních škol (seminářů) v oblastech diskrétní matematiky, pro doktorské studenty a začínající výzkumníky. První letní škola se uskuteční v srpnu 2016.

 11. CERGE-EI

 12. Second-Year RSJ Research Fellowship 2015 – 2016

  Web
  www.cerge-ei.cz

  Výroční projekt je zacílen na finanční podporu talentovaných studentů druhého ročníku doktorského studia, kteří prokázali velký potenciál a zájem o výzkum v oblasti ekonomie. Subvence studentům usnadní přechod od teoretické výuky k výzkumné práci, jež by měla vést k úspěšnému dokončení studií na CERGE-EI. CERGE-EI, společné pracoviště Centra pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy v Praze a Národohospodářského ústavu AV ČR, propojuje vzdělávání a špičkový výzkum ve všech oblastech teoretické a empirické ekonomie.

 13. Vzdělávání a motivace

 14. Soutěž Náboj 2015

  Web
  math.naboj.org

  Jedenáctý ročník soutěže, jejímž cílem je popularizace matematiky a podpora rozvoje logického uvažování studentů – k řešení soutěžních úloh je často třeba originálního přístupu. Soutěž dosud probíhala v ČR, na Slovensku, v Německu, Rakousku, Polsku a Maďarsku a usiluje o rozšíření do dalších evropských zemí.  (13. 3. 2015)

 15. Soutěž Bobřík informatiky

  Web
  www.ibobr.cz

  Online soutěž popularizující informatiku na základních a středních školách. Podporuje rozvoj informatického myšlení, přičemž je zaměřená masově a motivačně. V roce 2015 proběhl již 8. ročník.

 16. Student Cyber Games - PIŠQWORKY 2015

  Web
  www.pisqworky.cz

  Soutěž pro studenty středních a základních škol v populární hře piškvorky, která rozvíjí logické a analytické myšlení, stejně jako týmovou spolupráci a organizační dovednosti. Student Cyber Games se prostřednictvím této soutěže snaží nabídnout další alternativu využití volného času, s bonusovým přínosem pro samotné soutěžící – naučit se něčemu novému. Počet účastníků soutěže se neustále zvyšuje: z 13 tisíc v 1. ročníku až na 33 tisíc v loňském, 7. ročníku. (15.9.–27. 11. 2015)

 17. Další projekty

 18. Carnegie Mellon University – Methods of Mathematical Finance Conference

  Web
  www.math.cmu.edu/CCF/CCFevents/shreve

  Konference se zabývala aktuálními tématy finanční matematiky. Jedním z diskusních okruhů byla i finanční krize, která vypukla v roce 2007. Volba témat přivádí na konferenci přední vědce, postgraduální studenty i významné zástupce firem z oblasti financí. Jednu z klíčových přednášek přednesl spoluzakladatel Nadace RSJ, Karel Janeček. (1.–5. 6. 2015)

 19. Nadační fond Neuron na podporu vědy

  Web
  www.nfneuron.cz/cs

  Nadační fond Neuron na podporu vědy je moderní nezisková organizace, která rozvíjí mecenášství v oblasti vědy a výzkumu v České republice. Podporuje a oceňuje špičkové české vědce a popularizuje vědu.

Tyto webové stránky používají cookies k analýze návštěvnosti. Pokračováním v jejich prohlížení vyjadřujete s tímto používáním cookies souhlas.

V pořádku