Poznání

Posouvání hranic lidského poznání. Podpora akademické excelence. To jsou cíle podpory RSJ Foundation v oblasti vědy a výzkumu. Zaměřujeme se na témata blízká skupině RSJ, tedy na matematiku, informatiku a ekonomii.

V této oblasti jsme podpořili projekty částkou 26 300 000 Kč.

Snažíme se jich dosáhnout orientací na dva hlavní směry:

 • Zvýšení prestiže vědy a zdůraznění jejího významu.

 • Podpora matematiky, informatiky a logiky prostřednictvím vzdělávacích institucí i dalších organizací.

Pro talentované, pracovité a motivované mladé lidi je nutné vytvářet zázemí odpovídající jejich vzdělávacím potřebám a současným trendům. Jejich píle a snaha musí být oceňována stejně tak, jako práce zasloužilých vědců. Vzdělanost v nejširším slova smyslu je klíčem ke smysluplné budoucnosti.

 

Chceme přispět zejména:

 • Ke zpřístupnění vědy laické veřejnosti v České republice prostřednictvím její popularizace.

 • K vytvoření motivačního prostředí pro žáky, studenty, ale i pedagogy.

 • Ke spolupráci vzdělávacích a vědeckých pracovišť s podnikatelskou sférou.

2018

  Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy

 1. Studentská výměna – REU

  Web
  iuuk.mff.cuni.cz/research/REU/

  Jedná se o intenzivní stáž – 7 týdnů na DIMACS centru při Rutgers University a 3 týdny na MFF UK. Během této doby studenti zažívají pracovní náplň badatele v oboru matematika/teoretická informatika: pracují na problémech, které jim zadá mentor, hledají nové, studují literaturu a o postupných výsledcích pořádají přednášky.

 2. ICRA 2018

  Web
  www.icra2018.cz/main-menu/introduction

  Workshop and 18th International Conference on Representations of Algebras v Praze na UK a ČVUT. Workshop je primárně určen pro mladé vědce a jeho cílem je seznámit je s významnými novými směry v teorii reprezentací. Na konferenci proběhne 20 plenárních přednášek a přes 100 přednášek v 6–7 paralelních oborově specializovaných sekcích.

 3. Konference HOMONOLO

  Web
  kam.mff.cuni.cz/conferences/

  Pětidenní workshop zaměřený na řešení aktuálních otevřených otázek ze strukturální teorie grafů. Na neformální úrovni se zde setkávají mladí výzkumníci se svými zkušenými kolegy, společně formulují problémy a hledají cesty k jejich řešení.

 4. Stereology, Spatial Statistics and Stochastic Geometry

  Web
  s4g.karlin.mff.cuni.cz/

  Cílem projektu je umožnit prezentaci aktuálních výsledků vědecké práce v oborech stereologie, prostorové statistiky a stochastické geometrie a dát prostor pro vytváření vazeb mezi vědeckými pracovníky. Přínosem konference je propojení odborníků pracujících spíše na teoretických matematických problémech s odborníky pracujícími na aplikacích v biologii a materiálových a dalších vědách.

 5. Soutěž softwarově zaměřených diplomových prací na informatické sekci

  Web
  www.ksi.mff.cuni.cz/cs/page.php?page=best-thesis

  Cílem je odměnit 2 nejlepší softwarové práce obhájené v roce 2018, resp. jejich obhájce. Záměrem je motivovat k tvorbě kvalitních softwarově zaměřených diplomových prací a poskytnout prémii schopnou srovnání se mzdami v softwarovém sektoru. Tím může dojít ke zvýšení motivace studentů k nástupu do doktorského studia.

 6. KAMÁK

  Web
  kam.mff.cuni.cz/~kamak/index.html

  Jedná se o pětidenní pobyt, kterého se účastní doktorandi a pokročilí magisterští studenti MFF UK se zájmem o diskrétní matematiku a teoretickou informatiku. Studenti zde v malých skupinkách pod vedením vědeckých pracovníků MFF UK řeší aktuální otevřené problémy v oboru. Tato akce mnohdy působí jako jakýsi katalyzátor další práce, neboť skupinky se scházejí i v dalších měsících a pokračují v započaté práci.

 7. Jarní škola kombinatoriky

  Web
  kam.mff.cuni.cz/~spring/2018/index.html

  Jedná se o týdenní pobyt, kterého se účastní převážně studenti MFF UK se zájmem o diskrétní matematiku a teoretickou informatiku. Hlavním přínosem projektu je odborný růst, kdy se studenti seznámí s novými výsledky a zdokonalí své prezenční dovednosti. Další součástí je networking a propojování studentů stejného oboru z různých škol, případně i ze zahraničí.

 8. Soustředění korespondenčního semináře z programování

  Web
  ksp.mff.cuni.cz/sksp/2018J/letak.html

  Podpora talentovaných studentů informatiky na základních a středních školách. Korespondenční seminář letos prvně navázal spolupráci s organizátory soutěže Bobřík informatiky, a na jarní soustředění pozval 5 nejlepších řešitelů této soutěže. Samotný korespondenční seminář je vzdělávací a soutěžní akce pro zájemce o informatiku z řad studentů základních a středních škol, kterou MFF pořádá již 30 let.

 9. Konference ICALP

  Web
  iuuk.mff.cuni.cz/~icalp2018/

  Jedná se o významnou mezinárodní konferenci v oblasti teoretické informatiky. Její pořádání umožní účast širší odborné veřejnosti a také posílit postavení MFF UK i českou informatickou komunitu na mezinárodní úrovni. Tato konference je nejvýznamnější evropskou akcí v teoretické informatice, a zároveň jde o výroční setkání Evropské asociace teoretické informatiky. Přispíváme na granty studentům, kteří se díky nim mohou konference zúčastnit a nasbírat velmi cenné zkušenosti a kontakty.

 10. Zimní škola "Geometry and Physics"

  Web
  conference.math.muni.cz/srni/

  Všeobecný a dlouhodobý cíl Zimní školy je přispět k vzájemné komunikaci mezi matematiky a matematickými, resp teoretickými, fyziky. Zimní škola je rozdělena na 2 části, dopolední plenární přednášky zvaných hostů, které mají přehledný a výukový charakter a jsou podstatné především pro mladší účastníky školy. Odpolední přednášky jsou rozděleny do sekcí podle oborů a slouží pro pokročilejší účastníky. Škola se tímto podobá mezinárodní konferenci. Nezanedbatelnou a z jistého hlediska nejpodstatnější částí jsou neformální diskuze, kde je možné mluvit o problémech, které ještě nejsou vyřešeny a o nových směrech výzkumu.

 11. 20. zimní škola Robust 2018

  Web
  www.karlin.mff.cuni.cz/~antoch/

  Podpora je směrována na úhradu konferenčních poplatků významných řečníků, kteří přednesou zvané přednášky na konferenci, jejímž cílem je umožnit setkání odborníků především z Česko-Slovenska zabývajících se statistikou a pravděpodobností jak na úrovni teoretické, tak i aplikační. Dále se jedná o poskytnutí konferenčních poplatků studentů, především magisterského studia, kteří by se jinak akce nemohli zúčastnit. Pro ně se jedná o příležitost navázat první vědecké kontakty se svými vrstevníky a prezentovat své první vědecké výsledky.

 12. Matematická soutěž Náboj

  Web
  math.naboj.org/about.php

  14. ročník soutěže pro cca 1 400 účastníků ze středních škol, kteří jsou rozděleni podle věku do dvou kategorií. Cílem projektu je zpopularizovat matematiku a podpořit rozvoj logického uvažování žáků (k řešení mnohých soutěžních úloh je potřeba originální přístup.) MFF UK chce také iniciovat vznik stejné soutěže i v dalších evropských zemích, což umožní širší srovnání studentů na mezinárodní úrovni.

 13. Soutěž diplomových prací studentů matematické sekce

  Web
  kpms.karlin.mff.cuni.cz/?vyber=sponzori

  Cílem je podpořit zájem studentů o vědeckou práci v oborech teorie pravděpodobnosti, matematická statistika, ekonometrie a finanční/pojistná matematika. Ocenění vynikajících prací motivuje studenty k většímu úsilí při tvorbě diplomové práce a odměňuje je za mimořádně pěkně zpracované dílo.

 14. ESSAM School On Mathematical Modeling, Numerical Analysis and Scientific Computing

  Web
  essam-masc.cuni.cz/

  Cílem školy je podporovat propojení matematického modelování, analýzy a výpočetních metod používaných při řešení složitých (reálných) problémů. Přednášky jsou připraveny pro rozsah publika složeného z odborníků i studentů z různých disciplín. Součástí je také neformální vědecká diskuze, prezentace nejnovějších výsledků a vzájemná výměna poznatků a informací mezi vědci i studenty.

 15. Regularity theory for elliptic and parabolic systems and problems in continuum mechanics

  Web
  msekce.karlin.mff.cuni.cz/~prusv/ncmm/conference/regularity2018/info.html

  Rozvoj vědecké spolupráce mezi skupinami na Univerzitě Karlově a zahraničními specialisty v oblasti kvalitativních vlastností řešení (regularita) eliptických a parabolických systémů a úloh mechaniky kontinua. Cílem workshopu je zmapovat současný stav v této obtížné matematické disciplíně.

 16. Chinese-Czech Conference on Mathematical Fluid Mechanics

  Web
  ccmfm.math.cas.cz/

  Cílem je rozvoj vědecké spolupráce mezi českými a čínskými vědeckými skupinami v oblasti matematické teorie parciálních diferenciálních rovnic.

 17. Matematický ústav AV ČR

 18. Prague Summer School on Discrete Mathematics 2018

  Web
  pssdm.math.cas.cz/

  Cílem projektu je uspořádat týdenní letní školu (od 16. do 20. července 2018), která bude pokračováním série úspěšně započaté v roce 2016. Škola je primárně určena doktorandům a je otevřena všem, bez ohledu na příslušnost ke konkrétní instituci.

 19. Lešní škola a workshop Waves in Flows

  Web
  www.prague-sum.com/

  Cílem školy je uspořádání letní školy v oblasti matematické teorie proudění tekutin na vysoké mezinárodní úrovni. Letošní ročník je zaměřen na problémy související s vlnami v proudění a jejich rolí v kvalitativní analýze matematických modelů mechaniky tekutin a v numerických simulacích různých typů proudění.

 20. Programy a algoritmy numerické matematiky – PANM 19

  Web
  panm19.math.cas.cz/

  Jedná se o další ročník v sérii celostátních seminářů zaměřených na výpočtovou matematiku. Seminář je zaměřen na problematiku numerických metod, především na teoretické i praktické aspekty numerické matematiky, algoritmizace a počítačová realizace metod, matematické modelování a vědeckotechnické výpočty a paralelní algoritmy a výpočty na paralelních architekturách.

 21. Nonlinear Analysis, Function Space and Applications – NAFSA 11

  Web
  www.nafsa11.cz/

  Mezinárodní konference, která je koncipována jako škola. Sestává vždy z 5–8 bloků přednášek na vybraná aktuální témata předních odborníků, a je doplněna o bloky krátkých vystoupení posluchačů. Hlavním cílem je poskytnout mladým vědeckým pracovníkům a studentům možnost získat hlubší znalosti o nejnovějším rozvoji vybraných oblastí matematiky, získat poznatky z příbuzných oblastí a navázat nové vědecké kontakty.

 22. Winter School in Abstract Analysis 2018 – section Set Theory & Topology

  Web
  www.winterschool.eu/

  Cílem projektu je podpora účasti perspektivních začínajících vědeckých pracovníků na konferenci Zimní škola. Tyto školy se konají každoročně v různých podobách a sekcích již od roku 1973. Sekce Set Theory & Topology představuje mezinárodní týdenní konference, konané každoročně na přelomu ledna a února, zaměřené hlavně na teorii množin, množinově-teoretickou topologii a příbuzné obory.

 23. Vzdělávání a motivace

 24. Učitel naživo

  Web
  www.ucitelnazivo.cz/

  Učitel naživo má za cíl proměnit stav vzdělávání v Česku skrze modelování a škálování kvalitní přípravy a podpory pro učitele a ředitele škol. Každé dítě stráví ve škole velkou část svých nejtvárnějších let. Do velké míry se tam nastavuje jak se bude vztahovat k úspěchu a neúspěchu, spolupráci, svojí vlastní hodnotě a uplatnění ve světě. Celosvětové dlouhodobé studie ukazují, že největším faktorem v tomto procesu je osobnost učitele. Proto vyvíjíme a testujeme programy pro přípravu učitelů a ředitelů na světové úrovni.

 25. Matematický klokan

  Web
  matematickyklokan.net/

  Soutěž pořádá Jednota českých matematiků a fyziků a doprovází ji řada dalších aktivit. Hlavním cílem je popularizovat matematiku, čemuž napomáhá i vtipná formulace zajímavých úloh. Třetí pátek třetího měsíce kalendářního roku usednou děti do lavic a během vymezeného času se pokoušejí vyřešit, spolu se šesti miliony vrstevníků ve více než 70 zemích všech kontinentů, zadané soutěžní úlohy. Doprovodné aktivity probíhají celý rok, např. v létě se setkávají nejúspěšnější řešitelé z různých zemí na letních táborech; na podzim se pravidelně koná Běh s Klokanem a také škola péče o talenty v matematice, rovněž s mezinárodní účastí, známá pod názvem MAKOS.

 26. Soutěž Bobřík informatiky

  Web
  www.ibobr.cz/

  Cílem podpořeného projektu je připravit a realizovat 11. ročník soutěže. Ústřední postupové kolo v nejstarší věkové kategorii maturantů proběhne na konci ledna na vybraných školách v jednotlivých krajích, národní kolo probíhá na více než 500 školách po celé České republice. Organizátoři soutěže (tým složený z pracovníků katedry informatiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a spolupracovníků z dalších univerzit – TU Liberec a MFF UK) se zapojují do práce mezinárodního klastru Bebras z více než 50 států, které metodicky spolupracují nad tvorbou úloh. Soutěž naplňuje potřebu mít na národní úrovni informatickou soutěž, masově oslovující školy a propagující informatiku, nikoliv pouhé uživatelské ovládání digitálních technologií.

 27. EGMO 2018

  Web
  www.egmo2018.org/

  Podpořili jsme účast nejlepších řešitelek matematické olympiády v České republice na mezinárodní soutěži European Girls' Mathematical Olympiad. Díky naší podpoře mohou dívky získávat mezinárodní zkušenosti nejen v matematice, ale také reprezentovat Českou republiku na mezinárodním poli. Organizátorem účasti je Jednota českých matematiků a fyziků, která se dlouhodobě věnuje podpoře zájmu mládeže o matematiku a fyziku, včetně organizování národních soutěží.

 28. Centrum pro talentovanou mládež

  Web
  www.ctm-academy.cz/

  CTM je jediná organizace v České republice, která pomáhá studentům k prestižní akademické dráze prostřednictvím odborných online kurzů a mezinárodních AP zkoušek. Máme podobné cíle, podporovat talentované, mimořádně nadané a cílevědomé žáky a studenty základních i střední škol k rozvoji jejich talentu. Prostřednictvím naší podpory dojde, mimo jiné, k vývoji dvou nových semestrálních kurzů a vylepšení stávajících webových stránek.

 29. Mensa ČR – Logická olympiáda

  Web
  www.logickaolympiada.cz/

  Logická olympiáda organizovaná Mensou ČR je soutěž pro žáky základních a studenty středních škol založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Cílem soutěže je odhalit nadání u dětí a mládeže ve věku od 3 do 20 let a nabídnout jim alternativní způsob trávení volného času, který rozvíjí jejich nadání.

 30. JČMF – 13. česko-slovenské soustředění MO

  Web
  www.matematickaolympiada.cz/

  Tradiční společná příprava šestičlenných reprezentačních družstev ČR a SR před jejich účastí na celosvětové matematické olympiádě s cílem jejich intenzivní odborné přípravy a tréninku v řešení matematických problémů.

 31. pIšQworky 2018

  Web
  www.piskvorky.cz/

  Uspořádání soutěže pro studenty základních a středních škol v logické hře piškvorky na území celé České republiky a na Slovensku. Od prvního ročníku soutěže došlo k nárůstu počtu účastníků z 13 000 až na loňských 35 000 účastníků.

2017

  Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy

 1. Zimní škola "Geometry and Physics" 2017

  Web
  conference.math.muni.cz/srni/files/archiv/2017/

  Všeobecný a dlouhodobý cíl Zimní školy je přispět k vzájemné komunikaci mezi matematiky a matematickými (resp. teoretickými) fyziky.

 2. Konference "Stochastika 2017"

  Web
  math.feld.cvut.cz/helisova/03Kohutka17en.html

  Účast studentů MFF UK na vědecké konferenci STOCHASTIKA 2017, jejímž zaměřením je teorie pravděpodobnosti a náhodné procesy. Přítomnost na odborném programu konference povede k rozšíření znalostí studentů a napomůže jim k tvorbě závěrečných prací. Většina z podpořených studentů bude na konferenci zároveň přednášet své poznatky.

 3. EMS School in Applied Mathematics, Mathematical Aspects of Fluid Flows

  Web
  essam-maff.cuni.cz/

  Prezentace nejnovějších matematických teorií v oblasti mechaniky stlačitelných a nestlačitelných tekutin. Hlavním přínosem je interakce mladých vědců a doktorandů z ČR a ze zahraničí, mezi sebou, ale i s odborníky v dané oblasti.

 4. Matematická soutěž Náboj 2017

  Web
  math.naboj.org/archive.php

  Náboj je soutěž pro pětičlenné týmy středoškoláků, které reprezentují své školy. V Náboji nejde o bezhlavou aplikaci již nabytých vědomostí. Úlohy vyžadují jistou dávku invence a důvtipu.

 5. Soutěž diplomových prací studentů MFF UK

  Web
  kpms.karlin.mff.cuni.cz/?vyber=sponzori&lang=cz#vitezi

  Ocenění nejlepších diplomových prací studentů v oborech Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie a Finanční pojistná matematika. Cílem je podpořit zájem studentů o vědeckou práci v těchto oborech.

 6. Function Spaces: Embeddings and Extrapolation X

  Web
  www.karlin.mff.cuni.cz/~pick/fslect.htm#2017

  Každoroční tradiční Mezinárodní jarní škola z matematické analýzy je určena vynikajícím studentům a mladým pracovníkům. Hlavními přednášejícími letošního, již 44. ročníku, jsou Andrea Cianchi, David Cruz-Uribe a Piotr Hajlasz, kteří přednesou sérii přednášek z teorie prostorů funkcí, vnoření a extrapolace.

 7. Soutěž softwarově zaměřených diplomových prací na informatické sekci MFF UK

  Web
  ksvi.mff.cuni.cz/

  Cílem projektu je motivovat studenty k psaní co nejlepších softwarově zaměřených diplomových prací a mít možnost odměnit finanční prémií skutečně kvalitní práci.

 8. Studentská výměna – REU

  Web
  kam.mff.cuni.cz/REU/

  Jedná se o intenzívní stáž – 7 týdnů na DIMACS centru při Rutgers University a 2 týdny na MFF UK. Během této doby studenti zažívají pracovní náplň badatele v oboru matematika/teoretická informatika. Pracují na problémech, které jim zadá jejich mentor, hledají nové, studují literaturu, pracují jednotlivě i ve skupinách, o postupných výsledcích pořádají přednášky.

 9. Konference HOMONOLO

  Web
  kam.mff.cuni.cz/conferences/Homonolo17/

  Cílem projektu je zorganizovat pětidenní workshop zaměřený na řešení aktuálních otevřených otázek ze strukturální teorie grafů a objevit tak společně nové poznatky.

 10. Vzdělávání a motivace

 11. Centrum pro talentovanou mládež - stipendia pro účastníky soutěže Bobřík informatiky

  Web
  www.ctm-academy.cz/

  CTM motivuje talentované a cílevědomé žáky a studenty základních a středních škol k rozvoji jejich akademického talentu. Pomáhají jim obohatit a akcelerovat učivo a vzdělávání. V letošním roce se Centrum spojilo s Jihočeskou univerzitou, resp. s Bobříkem informatiky a udělilo stipendia pro 3 vybrané účastníky soutěže.

 12. Mensa České republiky – Logická olympiáda 2017

  Web
  www.logickaolympiada.cz/o_soutezi/

  Cílem Mensy ČR je zkoumat a rozvíjet lidskou inteligenci ve prospěch lidstva, podporovat výzkum vlastností, znaků a využití inteligence, a vytvářet stimulující intelektuální a společenské prostředí pro své členy. Logická olympiáda je soutěž založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Cílem soutěže je odhalit nadání u dětí a mládeže ve věku od 3 do 20 let a nabídnout jim alternativní způsob trávení volného času, který rozvíjí jejich nadání.

 13. pIšQworky 2017

  Web
  www.pisqworky.cz/

  Soutěž pIšQworky je jedním z projektů spolku Student Cyber Games, který již od roku 2003 propojuje školu se zábavou pomocí studentských soutěží. Tomu také napovídá motto spolku, které zní: „Hra školou“ a SCG se jím řídí při organizování svých akcí. Hlavním cílem projektu pIšQworky je vzbudit v mladých lidech zdravé sebevědomí a podpořit jejich soutěživost, logické uvažování i trpělivost. Do soutěže pIšQworky se může přihlásit každý středoškolák a žák druhého stupně základní školy. Stačí sestavit pětičlenný tým, zajít za svým učitelem, vyplnit online registraci a probojovat se do finále, kde se i letos hraje o skvělé ceny.

 14. Soutěž Bobřík informatiky 2017

  Web
  www.ibobr.cz/

  Cílem projektu je popularizovat informatiku na školách a dát běžnému bystrému žákovi, se zájmem o počítače a informatiku, a jeho učitelům představu o tom, jaké povahy jsou informatické problémy. Tím chce Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích formovat obsah školního vzdělávání směrem k autorskému využití technologií, na úkor upřednostňovaného uživatelského a konzumního přístupu. Dále chtějí rozvíjet informatické myšlení populace a tím zkvalitňovat v našem školství výchovu IT odborníků.

 15. Matematický klokan

  Web
  matematickyklokan.net/info.php

  Jednota českých matematiků a fyziků pořádá tuto mezinárodně koordinovanou soutěž, která je prováděná řešením testů typu multiple choise. Soutěž si klade za cíl popularizovat matematiku jak mezi žáky, tak i mezi jejich rodiči a prarodiči. Tomuto cíli je přizpůsobena i forma soutěže, i vtipná formulace zajímavých úloh. Dalšími cíli jsou vyhledávání matematických talentů a rozvoj klíčových kompetencí žáků s cílem jejich uplatnění v dalším studiu a na trhu práce.

 16. Advanced Placement zkoušky 2017 – Centrum pro talentovanou mládež

  Web
  www.ctm-academy.cz/online/ap-zkousky-1

  Poskytnutí prospěchových stipendií úspěšným středoškolákům, kteří složí mezinárodní zkoušku Advanced Placement 2017 na známku 5 (nejlepší známka na pětibodové stupnici). Zkoušky Advanced Placement (AP), jsou oborové zkoušky na úrovni prvního ročníku americké vysoké školy, které americká College Board pořádá každoročně v květnu. Pro naše studenty jsou vyvrcholením jejich celoročního studia v online AP kurzech.

 17. Další projekty

 18. Nadační fond Neuron na podporu vědy

  Web
  www.nfneuron.cz/cs

  NF Neuron podporou vědy mění naši společnou budoucnost. Podporuje výjimečné vědce, oceňuje vědce, za přínos a celosvětový dopad ve vědě.

Projekty podporované v minulých letech

Tyto webové stránky používají cookies k analýze návštěvnosti. Pokračováním v jejich prohlížení vyjadřujete s tímto používáním cookies souhlas.

V pořádku