Poznání

Posouvání hranic lidského poznání. Podpora akademické excelence. To jsou cíle podpory RSJ Foundation v oblasti vědy a výzkumu. Zaměřujeme se na témata blízká skupině RSJ, tedy na matematiku, informatiku a ekonomii.

V této oblasti jsme podpořili projekty částkou 26 300 000 Kč.

Snažíme se jich dosáhnout orientací na dva hlavní směry:

 • Zvýšení prestiže vědy a zdůraznění jejího významu.

 • Podpora matematiky, informatiky a logiky prostřednictvím vzdělávacích institucí i dalších organizací.

Pro talentované, pracovité a motivované mladé lidi je nutné vytvářet zázemí odpovídající jejich vzdělávacím potřebám a současným trendům. Jejich píle a snaha musí být oceňována stejně tak, jako práce zasloužilých vědců. Vzdělanost v nejširším slova smyslu je klíčem ke smysluplné budoucnosti.

 

Chceme přispět zejména:

 • Ke zpřístupnění vědy laické veřejnosti v České republice prostřednictvím její popularizace.

 • K vytvoření motivačního prostředí pro žáky, studenty, ale i pedagogy.

 • Ke spolupráci vzdělávacích a vědeckých pracovišť s podnikatelskou sférou.

2019

  Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy

 1. Function Spaces and Applications XI

  Web
  kma.karlin.mff.cuni.cz/ss/jun19/index.php

  Tradiční mezinárodní jarní škola, která je určena především vynikajícím studentům a mladým vědeckým pracovníkům. Letos proběhne již 11. ročník, na kterém vystoupí Loukas Grafakos (University of Missouri, Columbia), José María Martell (ICMAT Madrid) a Aldo Pratelli (University of Erlangen, Nürnberg).

 2. KAMÁK

  Web
  kam.mff.cuni.cz/~kamak/

  Pětidenní pobyt, kterého se účastní převážně doktorandi a magisterští studenti MFF UK se zájmem o diskrétní matematiku a teoretickou informatiku. Studenti, pod vedením vědeckých pracovníků MFF UK, řeší v malých skupinách aktuální otevřené problémy v oboru.

 3. European School on Mathematical Aspects of Fluid Flows (ESSAM)

  Web
  essam-maff.cuni.cz/index.php?file=title&mitem=1

  Proudící tekutiny jsou všude kolem nás. Potřeba předpovědět charakter a vlastnosti proudění materiálů je enormní. Na MFF jsou přesvědčeni, že by se numerické a výpočetní metody měly opírat o koncept řešení, který se opírá o solidní matematické základy. V rámci projektu tak proběhne prezentace nejnovějších matematických teorií v oblasti mechaniky stlačitelných a nestlačitelných tekutin formou přednášek vedených pěti zahraničními specialisty.

 4. STOCHASTIKA 2019

  Web
  math.feld.cvut.cz/helisova/03Kohutka19.html

  Jedná se o podporu magisterských studentů na mezinárodní konferenci, která je zaměřena na teorii pravděpodobnosti a náhodné procesy. Přítomnost na odborném programu konference vede k rozšíření znalostí studentů a napomůže jim k tvorbě závěrečných prací. Většina z nich na konferenci také přednáší.

 5. Winter School Geometry and Physics

  Web
  conference.math.muni.cz/srni/

  Všeobecným a dlouhodobým cílem Zimní školy je přispět k vzájemné komunikaci mezi matematiky a matematickými, resp. teoretickými fyziky. Soustředí se na geometrická témata inspirovaná teoretickou fyzikou, a v poslední době jsou to témata inspirovaná teorií strun, jejíž vliv na moderní matematiku je enormní. Hlavními organizátory jsou Jednota českých matematiků a fyziků, Matematicko-fyzikální fakulta UK a Přírodovědecká fakulta MU v Brně.

 6. Jarní škola kombinatoriky

  Web
  kam.mff.cuni.cz/~spring/2019/index.html

  Týdenní pobyt, kterého se účastní převážně studenti MFF UK se zájmem o diskrétní matematiku a teoretickou informatiku. Hlavní náplň tvoří referování aktuálních článků z oboru studenty. Tato část je vhodně doplněna přednáškami pedagogů z MFF UK, ale i odjinud.

 7. ETAPS 2019

  Web
  conf.researchr.org/home/etaps-2019

  Cílem mezinárodní konference ETAPS (soubor pěti konferencí) je umožnit setkání lidí jak z akademické sféry, tak z průmyslu, aby si vyměnili nejnovější poznatky v oblasti výzkumu v tvorbě softwarových systémů na jedné straně a aktuálních požadavků z praxe na straně druhé. Díky naší podpoře se může zúčastnit 5 českých studentů, kteří by se jinak na konferenci dostávali jen velmi těžko.

 8. Konference HOMONOLO

  Web
  kam.mff.cuni.cz/conferences

  Jedná se o pětidenní workshop zaměřený na řešení aktuálních otevřených otázek ze strukturální teorie grafů, jehož cílem je objevit nové poznatky. Setkávají se zde mladí výzkumníci se svými zkušenými kolegy (i ze zahraničí) a společně formulují problémy a hledají cesty k jejich řešení.

 9. Graph Drawing 2019

  Web
  kam.mff.cuni.cz/gd2019/

  Tato konference je hlavní světovou událostí pro obor vizualizace diskrétních struktur, typicky grafů nebo sítí (počítačových, sociálních apod.) V rámci konference se uskuteční soutěž v kreslení grafů, a bude jí předcházet dvoudenní škola pro doktorandy. Sejdou se zde odborníci z praxe s výzkumníky z předních akademických institucí, vč. jejich studentů.

 10. Matematická soutěž Náboj

  Web
  math.naboj.org/index.php

  Náboj je mezinárodní týmová matematická soutěž, ve které se pětičlenné týmy středoškoláků snaží ve vymezeném čase vyřešit co nejvíce úloh. Soutěž má 3 hlavní cíle – popularizovat matematiku mezi středoškoláky (ukázat matematiku jako zajímavou disciplínu, která není jen sadou pouček, ale je také velmi kreativní a často potřebuje neotřelý náhled na daný problém), rozvíjet jejich matematické dovednosti a poskytnout možnost srovnání s jejich vrstevníky z dalších zemí.

 11. Soustředění Korespondenčního semináře z programování

  Web
  ksp.mff.cuni.cz/sksp/2019J/letak.html

  Korespondenční seminář z programování je vzdělávací a soutěžní akce pro zájemce o informatiku z řad studentů základních a středních škol. Její součástí je jarní a podzimní soustředění pro úspěšné řešitele obsahující bohatý odborný program. Letos proběhne již druhý rok spolupráce se soutěží Bobřík informatiky, kdy se soustředění zúčastní 5 nejlepších řešitelů Bobříka.

 12. Soutěž diplomových prací studentů matematické sekce

  Web
  kpms.karlin.mff.cuni.cz/?vyber=sponzori#vitezi

  Ocenění nejlepších diplomových prací studentů v oborech Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie a Finanční a pojistná matematika. Toto ocenění motivuje studenty k většímu úsilí při tvorbě a odměňuje je za mimořádně pěkně zpracované dílo.

 13. Spring School on Variational Analysis

  Web
  paseky.utia.cz/home

  Cílem Jarní školy variační analýzy je setkání odborníků v dané oblasti výzkumu se zájemci o tuto problematiku. Konkrétní témata, jenž jsou diskutována, se odvíjí od tradice školy a vesměs souvisí s oblastí základního výzkumu v matematice zvanou variační analýza a teorie optimalizace.

 14. VideoHunter@MFF

  Web
  siret.ms.mff.cuni.cz/videohunter2019/

  Jednodenní workshop, který spojí vědecko-popularizační přednášky a praktické cvičení ve formě zábavné soutěže týmů. Studenti si vyzkouší nejnovější technologie v oblasti interaktivního hledání ve videu. Praktická část je inspirovaná mezinárodní evaluační kampaní Video Browser Showdown.

 15. Matematický ústav AV ČR

 16. Winter School in Abstract Analysis, section Set Theory & Topology

  Web
  www.winterschool.eu/

  Týdenní matematická konference v oboru teorie množin a množinově teoretické topologie, která je již 47. pokračováním série. Hlavními organizátory jsou Matematický ústav AV ČR a Filozofická fakulta UK.

 17. Logic Colloquim 2019

  Web
  lc2019.cz/

  Evropské letní setkání Asociace pro symbolickou logiku (ASL) - konference, která je otevřená odborné veřejnosti, ale zaregistrovat se může kdokoliv. Patří k nejdůležitějším pravidelným konferencím v Evropě s tématikou matematické logiky, která má v Česku dlouhou tradici.

 18. CERGE-EI

 19. CERGE-EI Second-Year RSJ Research Fellowship 2019

  Web
  cz.cerge-ei.cz/

  Projekt se uskutečňuje jako výzkumná soutěž, která je součástí povinného předmětu Research Methodology Seminar ve 2. ročníku doktorského studia. Jeho cílem je motivovat studenty k co nejlepší přípravě na výzkumnou práci a ocenit ty, kteří předloží akademicky nejzajímavější výzkumný projekt, který bude vést k úspěšnému napsání dizertační práce a dokončení studií. Díky finanční podpoře se studenti mohou soustředit plně a výhradně na akademickou práci.

 20. Nevládní neziskové organizace

 21. Online magazín Rodiče vítáni

  Web
  www.rodicevitani.cz/

  Projekt nezávislé organizace EDUin je určený školám a rodičům. Jeho smyslem je podpořit rozvoj kvalitní spolupráce a komunikace škol s rodiči svých žáků a nabízet inspiraci a příklady dobré praxe z terénu. Posláním EDUinu je podněcovat veřejnou diskusi o vzdělávání, s důrazem na potřeby měnícího se světa. Naše spolupráce bude, mimo jiné, zaměřena na popularizaci témat souvisejících s cílovou skupinou "přemýšlivé děti".

 22. Vzdělávání a motivace

 23. Učitel naživo

  Web
  www.ucitelnazivo.cz/

  Učitel naživo, z. ú. má za cíl přispět ke zlepšení českého vzdělávacího systému přímou investicí do kvalitní přípravy a podpory učitelů a ředitelů škol. Činnost probíhá ve čtyřech předem domluvených strategických pilířích: učitelé, ředitelé, advokacie a šíření, a fundraising. Na základě tuzemských i světových inspirací jsme vytvořili výcvik Učitel naživo, pro přípravu budoucích učitelů a vyvíjíme program Ředitel naživo ve spolupráci s předními odborníky na rozvoj škol zaměřených na učení dětí.

 24. Zimní škola z abstraktní analýzy – Sekce analýza

  Web
  www.karlin.mff.cuni.cz/~lhota/index.php?lng=cze

  47. ročník matematické konference se zaměřením na reálnou analýzu, v jejímž rámci proběhne série přednášek celkem 4 zvaných řečníků. Z důvodu absence podobné konference v jiných zemích je velký zájem zahraničních účastníků. Zaměření zvaných řečníků a většiny účastníků spadá do reálné analýzy, deskriptivní teorie množin, teorie míry nebo funkcionální analýzy. Organizátorem konference je Česká matematická společnost, pobočný spolek Jednoty českých matematiků a fyziků.

 25. Centrum pro talentovanou mládež

  Web
  www.ctm-academy.cz/

  Cílem organizace je podporovat talentované, motivované a cílevědomé žáky a studenty základních i středních škol k rozvoji jejich akademického talentu. CTM je jediná organizace v České republice, která pomáhá studentům k prestižní akademické dráze prostřednictvím odborných online kurzů a mezinárodních AP zkoušek. A také jedinečné místo pro všechny studenty, kteří chtějí v životě něco dokázat. Vzdělávat se prostřednictvím této organizace mohou děti již od 5 let, kdy mohou začít navštěvovat program Objevitelské soboty.

 26. 14. česko-slovenské soustředění matematické olympiády

  Web
  www.matematickaolympiada.cz/

  Jedná se o společné přípravné soustředění šestičlených reprezentačních družstev ČR a SR před Mezinárodní matematickou olympiádou ve Velké Británii. Účastníci se zdokonalí v matematické teorii i v dovednostech řešit úlohy olympijského kalibru, které jsou nezbytným předpokladem jejich úspěšných výkonů o měsíc později.

 27. 8. Evropská matematická olympiáda pro dívky (EGMO)

  Web
  www.egmo.org/egmos/egmo8/

  Účast českého týmu na vrcholné mezinárodní matematické soutěži dívek, které se pravidelně účastní nejen nejlepší dívčí týmy z jednotlivých evropských zemí, ale jsou zde tradičně zastoupeny i některé neevropské země, např. Japonsko, Korea, USA, Austrálie a další. Ze statistiky podílu účasti dívek na celkovém počtu účastníků dosud uspořádaných IMO vychází, že dívky tvoří 10 % z celkového počtu, stejně jako zastoupení dívek ve finálových částech MO.

 28. Středoevropská matematická olympiáda (MEMO)

  Web
  www.memo-official.org/MEMO/contests/previous/

  13. ročník mezinárodní soutěže, který proběhne tentokrát v ČR v Pardubicích, za účasti 6 soutěžících středoškolských studentů z 10 zemí. Soutěž se koná 2 dny, během nichž proběhne soutěž jednotlivců i družstev.

 29. Mensa ČR – Logická olympiáda

  Web
  www.logickaolympiada.cz/o_soutezi/

  Soutěž pro děti v mateřských a základních školách a pro studenty škol středních, která je založena na logických úlohách, jejichž rešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Mensa ČR doplňuje spektrum aktivit určených dětem a mládeži o soutěž, ve které rozhoduje samostatné uvažování a schopnost logického myšlení a klade si za cíl podnítit v dětech zájem. Jedním z cílů je i identifikace a další podpora intelektově nadaných dětí a studentů v celé České republiky.

2018

  Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy

 1. Studentská výměna – REU

  Web
  iuuk.mff.cuni.cz/research/REU/

  Jedná se o intenzivní stáž – 7 týdnů na DIMACS centru při Rutgers University a 3 týdny na MFF UK. Během této doby studenti zažívají pracovní náplň badatele v oboru matematika/teoretická informatika: pracují na problémech, které jim zadá mentor, hledají nové, studují literaturu a o postupných výsledcích pořádají přednášky.

 2. ICRA 2018

  Web
  www.icra2018.cz/main-menu/introduction

  Workshop and 18th International Conference on Representations of Algebras v Praze na UK a ČVUT. Workshop je primárně určen pro mladé vědce a jeho cílem je seznámit je s významnými novými směry v teorii reprezentací. Na konferenci proběhne 20 plenárních přednášek a přes 100 přednášek v 6–7 paralelních oborově specializovaných sekcích.

 3. Konference HOMONOLO

  Web
  kam.mff.cuni.cz/conferences/

  Pětidenní workshop zaměřený na řešení aktuálních otevřených otázek ze strukturální teorie grafů. Na neformální úrovni se zde setkávají mladí výzkumníci se svými zkušenými kolegy, společně formulují problémy a hledají cesty k jejich řešení.

 4. Stereology, Spatial Statistics and Stochastic Geometry

  Web
  s4g.karlin.mff.cuni.cz/

  Cílem projektu je umožnit prezentaci aktuálních výsledků vědecké práce v oborech stereologie, prostorové statistiky a stochastické geometrie a dát prostor pro vytváření vazeb mezi vědeckými pracovníky. Přínosem konference je propojení odborníků pracujících spíše na teoretických matematických problémech s odborníky pracujícími na aplikacích v biologii a materiálových a dalších vědách.

 5. Soutěž softwarově zaměřených diplomových prací na informatické sekci

  Web
  www.ksi.mff.cuni.cz/cs/page.php?page=best-thesis

  Cílem je odměnit 2 nejlepší softwarové práce obhájené v roce 2018, resp. jejich obhájce. Záměrem je motivovat k tvorbě kvalitních softwarově zaměřených diplomových prací a poskytnout prémii schopnou srovnání se mzdami v softwarovém sektoru. Tím může dojít ke zvýšení motivace studentů k nástupu do doktorského studia.

 6. KAMÁK

  Web
  kam.mff.cuni.cz/~kamak/index.html

  Jedná se o pětidenní pobyt, kterého se účastní doktorandi a pokročilí magisterští studenti MFF UK se zájmem o diskrétní matematiku a teoretickou informatiku. Studenti zde v malých skupinkách pod vedením vědeckých pracovníků MFF UK řeší aktuální otevřené problémy v oboru. Tato akce mnohdy působí jako jakýsi katalyzátor další práce, neboť skupinky se scházejí i v dalších měsících a pokračují v započaté práci.

 7. Jarní škola kombinatoriky

  Web
  kam.mff.cuni.cz/~spring/2018/index.html

  Jedná se o týdenní pobyt, kterého se účastní převážně studenti MFF UK se zájmem o diskrétní matematiku a teoretickou informatiku. Hlavním přínosem projektu je odborný růst, kdy se studenti seznámí s novými výsledky a zdokonalí své prezenční dovednosti. Další součástí je networking a propojování studentů stejného oboru z různých škol, případně i ze zahraničí.

 8. Soustředění korespondenčního semináře z programování

  Web
  ksp.mff.cuni.cz/sksp/2018J/letak.html

  Podpora talentovaných studentů informatiky na základních a středních školách. Korespondenční seminář letos prvně navázal spolupráci s organizátory soutěže Bobřík informatiky, a na jarní soustředění pozval 5 nejlepších řešitelů této soutěže. Samotný korespondenční seminář je vzdělávací a soutěžní akce pro zájemce o informatiku z řad studentů základních a středních škol, kterou MFF pořádá již 30 let.

 9. Konference ICALP

  Web
  iuuk.mff.cuni.cz/~icalp2018/

  Jedná se o významnou mezinárodní konferenci v oblasti teoretické informatiky. Její pořádání umožní účast širší odborné veřejnosti a také posílit postavení MFF UK i českou informatickou komunitu na mezinárodní úrovni. Tato konference je nejvýznamnější evropskou akcí v teoretické informatice, a zároveň jde o výroční setkání Evropské asociace teoretické informatiky. Přispíváme na granty studentům, kteří se díky nim mohou konference zúčastnit a nasbírat velmi cenné zkušenosti a kontakty.

 10. Zimní škola "Geometry and Physics"

  Web
  conference.math.muni.cz/srni/

  Všeobecný a dlouhodobý cíl Zimní školy je přispět k vzájemné komunikaci mezi matematiky a matematickými, resp teoretickými, fyziky. Zimní škola je rozdělena na 2 části, dopolední plenární přednášky zvaných hostů, které mají přehledný a výukový charakter a jsou podstatné především pro mladší účastníky školy. Odpolední přednášky jsou rozděleny do sekcí podle oborů a slouží pro pokročilejší účastníky. Škola se tímto podobá mezinárodní konferenci. Nezanedbatelnou a z jistého hlediska nejpodstatnější částí jsou neformální diskuze, kde je možné mluvit o problémech, které ještě nejsou vyřešeny a o nových směrech výzkumu.

 11. 20. zimní škola Robust 2018

  Web
  www.karlin.mff.cuni.cz/~antoch/

  Podpora je směrována na úhradu konferenčních poplatků významných řečníků, kteří přednesou zvané přednášky na konferenci, jejímž cílem je umožnit setkání odborníků především z Česko-Slovenska zabývajících se statistikou a pravděpodobností jak na úrovni teoretické, tak i aplikační. Dále se jedná o poskytnutí konferenčních poplatků studentů, především magisterského studia, kteří by se jinak akce nemohli zúčastnit. Pro ně se jedná o příležitost navázat první vědecké kontakty se svými vrstevníky a prezentovat své první vědecké výsledky.

 12. Matematická soutěž Náboj

  Web
  math.naboj.org/about.php

  14. ročník soutěže pro cca 1 400 účastníků ze středních škol, kteří jsou rozděleni podle věku do dvou kategorií. Cílem projektu je zpopularizovat matematiku a podpořit rozvoj logického uvažování žáků (k řešení mnohých soutěžních úloh je potřeba originální přístup.) MFF UK chce také iniciovat vznik stejné soutěže i v dalších evropských zemích, což umožní širší srovnání studentů na mezinárodní úrovni.

 13. Soutěž diplomových prací studentů matematické sekce

  Web
  kpms.karlin.mff.cuni.cz/?vyber=sponzori

  Cílem je podpořit zájem studentů o vědeckou práci v oborech teorie pravděpodobnosti, matematická statistika, ekonometrie a finanční/pojistná matematika. Ocenění vynikajících prací motivuje studenty k většímu úsilí při tvorbě diplomové práce a odměňuje je za mimořádně pěkně zpracované dílo.

 14. ESSAM School On Mathematical Modeling, Numerical Analysis and Scientific Computing

  Web
  essam-masc.cuni.cz/

  Cílem školy je podporovat propojení matematického modelování, analýzy a výpočetních metod používaných při řešení složitých (reálných) problémů. Přednášky jsou připraveny pro rozsah publika složeného z odborníků i studentů z různých disciplín. Součástí je také neformální vědecká diskuze, prezentace nejnovějších výsledků a vzájemná výměna poznatků a informací mezi vědci i studenty.

 15. Regularity theory for elliptic and parabolic systems and problems in continuum mechanics

  Web
  msekce.karlin.mff.cuni.cz/~prusv/ncmm/conference/regularity2018/info.html

  Rozvoj vědecké spolupráce mezi skupinami na Univerzitě Karlově a zahraničními specialisty v oblasti kvalitativních vlastností řešení (regularita) eliptických a parabolických systémů a úloh mechaniky kontinua. Cílem workshopu je zmapovat současný stav v této obtížné matematické disciplíně.

 16. Chinese-Czech Conference on Mathematical Fluid Mechanics

  Web
  ccmfm.math.cas.cz/

  Cílem je rozvoj vědecké spolupráce mezi českými a čínskými vědeckými skupinami v oblasti matematické teorie parciálních diferenciálních rovnic.

 17. Matematický ústav AV ČR

 18. Prague Summer School on Discrete Mathematics 2018

  Web
  pssdm.math.cas.cz/

  Cílem projektu je uspořádat týdenní letní školu (od 16. do 20. července 2018), která bude pokračováním série úspěšně započaté v roce 2016. Škola je primárně určena doktorandům a je otevřena všem, bez ohledu na příslušnost ke konkrétní instituci.

 19. Lešní škola a workshop Waves in Flows

  Web
  www.prague-sum.com/

  Cílem školy je uspořádání letní školy v oblasti matematické teorie proudění tekutin na vysoké mezinárodní úrovni. Letošní ročník je zaměřen na problémy související s vlnami v proudění a jejich rolí v kvalitativní analýze matematických modelů mechaniky tekutin a v numerických simulacích různých typů proudění.

 20. Programy a algoritmy numerické matematiky – PANM 19

  Web
  panm19.math.cas.cz/

  Jedná se o další ročník v sérii celostátních seminářů zaměřených na výpočtovou matematiku. Seminář je zaměřen na problematiku numerických metod, především na teoretické i praktické aspekty numerické matematiky, algoritmizace a počítačová realizace metod, matematické modelování a vědeckotechnické výpočty a paralelní algoritmy a výpočty na paralelních architekturách.

 21. Nonlinear Analysis, Function Space and Applications – NAFSA 11

  Web
  www.nafsa11.cz/

  Mezinárodní konference, která je koncipována jako škola. Sestává vždy z 5–8 bloků přednášek na vybraná aktuální témata předních odborníků, a je doplněna o bloky krátkých vystoupení posluchačů. Hlavním cílem je poskytnout mladým vědeckým pracovníkům a studentům možnost získat hlubší znalosti o nejnovějším rozvoji vybraných oblastí matematiky, získat poznatky z příbuzných oblastí a navázat nové vědecké kontakty.

 22. Winter School in Abstract Analysis 2018 – section Set Theory & Topology

  Web
  www.winterschool.eu/

  Cílem projektu je podpora účasti perspektivních začínajících vědeckých pracovníků na konferenci Zimní škola. Tyto školy se konají každoročně v různých podobách a sekcích již od roku 1973. Sekce Set Theory & Topology představuje mezinárodní týdenní konference, konané každoročně na přelomu ledna a února, zaměřené hlavně na teorii množin, množinově-teoretickou topologii a příbuzné obory.

 23. Vzdělávání a motivace

 24. Učitel naživo

  Web
  www.ucitelnazivo.cz/

  Učitel naživo má za cíl proměnit stav vzdělávání v Česku skrze modelování a škálování kvalitní přípravy a podpory pro učitele a ředitele škol. Každé dítě stráví ve škole velkou část svých nejtvárnějších let. Do velké míry se tam nastavuje jak se bude vztahovat k úspěchu a neúspěchu, spolupráci, svojí vlastní hodnotě a uplatnění ve světě. Celosvětové dlouhodobé studie ukazují, že největším faktorem v tomto procesu je osobnost učitele. Proto vyvíjíme a testujeme programy pro přípravu učitelů a ředitelů na světové úrovni.

 25. Matematický klokan

  Web
  matematickyklokan.net/

  Soutěž pořádá Jednota českých matematiků a fyziků a doprovází ji řada dalších aktivit. Hlavním cílem je popularizovat matematiku, čemuž napomáhá i vtipná formulace zajímavých úloh. Třetí pátek třetího měsíce kalendářního roku usednou děti do lavic a během vymezeného času se pokoušejí vyřešit, spolu se šesti miliony vrstevníků ve více než 70 zemích všech kontinentů, zadané soutěžní úlohy. Doprovodné aktivity probíhají celý rok, např. v létě se setkávají nejúspěšnější řešitelé z různých zemí na letních táborech; na podzim se pravidelně koná Běh s Klokanem a také škola péče o talenty v matematice, rovněž s mezinárodní účastí, známá pod názvem MAKOS.

 26. Soutěž Bobřík informatiky

  Web
  www.ibobr.cz/

  Cílem podpořeného projektu je připravit a realizovat 11. ročník soutěže. Ústřední postupové kolo v nejstarší věkové kategorii maturantů proběhne na konci ledna na vybraných školách v jednotlivých krajích, národní kolo probíhá na více než 500 školách po celé České republice. Organizátoři soutěže (tým složený z pracovníků katedry informatiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a spolupracovníků z dalších univerzit – TU Liberec a MFF UK) se zapojují do práce mezinárodního klastru Bebras z více než 50 států, které metodicky spolupracují nad tvorbou úloh. Soutěž naplňuje potřebu mít na národní úrovni informatickou soutěž, masově oslovující školy a propagující informatiku, nikoliv pouhé uživatelské ovládání digitálních technologií.

 27. EGMO 2018

  Web
  www.egmo2018.org/

  Podpořili jsme účast nejlepších řešitelek matematické olympiády v České republice na mezinárodní soutěži European Girls' Mathematical Olympiad. Díky naší podpoře mohou dívky získávat mezinárodní zkušenosti nejen v matematice, ale také reprezentovat Českou republiku na mezinárodním poli. Organizátorem účasti je Jednota českých matematiků a fyziků, která se dlouhodobě věnuje podpoře zájmu mládeže o matematiku a fyziku, včetně organizování národních soutěží.

 28. Centrum pro talentovanou mládež

  Web
  www.ctm-academy.cz/

  CTM je jediná organizace v České republice, která pomáhá studentům k prestižní akademické dráze prostřednictvím odborných online kurzů a mezinárodních AP zkoušek. Máme podobné cíle, podporovat talentované, mimořádně nadané a cílevědomé žáky a studenty základních i střední škol k rozvoji jejich talentu. Prostřednictvím naší podpory dojde, mimo jiné, k vývoji dvou nových semestrálních kurzů a vylepšení stávajících webových stránek.

 29. Mensa ČR – Logická olympiáda

  Web
  www.logickaolympiada.cz/

  Logická olympiáda organizovaná Mensou ČR je soutěž pro žáky základních a studenty středních škol založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Cílem soutěže je odhalit nadání u dětí a mládeže ve věku od 3 do 20 let a nabídnout jim alternativní způsob trávení volného času, který rozvíjí jejich nadání.

 30. JČMF – 13. česko-slovenské soustředění MO

  Web
  www.matematickaolympiada.cz/

  Tradiční společná příprava šestičlenných reprezentačních družstev ČR a SR před jejich účastí na celosvětové matematické olympiádě s cílem jejich intenzivní odborné přípravy a tréninku v řešení matematických problémů.

 31. pIšQworky 2018

  Web
  www.piskvorky.cz/

  Uspořádání soutěže pro studenty základních a středních škol v logické hře piškvorky na území celé České republiky a na Slovensku. Od prvního ročníku soutěže došlo k nárůstu počtu účastníků z 13 000 až na loňských 35 000 účastníků.

Projekty podporované v minulých letech

Tyto webové stránky používají cookies k analýze návštěvnosti. Pokračováním v jejich prohlížení vyjadřujete s tímto používáním cookies souhlas.

V pořádku