Pomáhání

Zaměstnanecká dobročinnost – systém podpory nevládních neziskových organizací, které si zaměstnanci společnosti RSJ sami zvolili. Ke každé 1 Kč od zaměstnance přidá firma další 3 Kč.

Nevládní neziskové organizace – aktivně vybíráme a podporujeme organizace, které již delší dobu odvádějí dobrou práci a potřebují nový impuls ke své další činnosti.

V této oblasti jsme podpořili projekty částkou 15 700 000 Kč.

2017

  Zaměstnanecká dobročinnost

 1. Nadace „Národ dětem“

  Web
  www.naroddetem.cz/

  Nadace je zřízena za účelem humanitní pomoci nemocným dětem hospitalizovaným na Klinice dětské hematologie a onkologie 2. lékařské fakulty UK a FN Motol. Po celou dobu své existence od roku 1990, kdy vznikla jako jedna z prvních nadací na území tehdejšího Československa, se snaží svými nadačními příspěvky zkvalitnit péči o dětské pacienty, a to jak nákupem zdravotnické techniky, léků, ale i financováním výzkumu léčby onkologického onemocnění a v neposlední řadě i zlepšením prostředí, ve kterém léčba dětských pacientů probíhá. Nadaci zaštiťuje prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc.

 2. Nadační fond proti korupci

  Web
  www.nfpk.cz/

  Korupce je speciální případ krádeže. Veřejný činitel, který přijme úplatek, je zloděj, který rozkrádá veřejné prostředky, tedy naše daně. Zbabělec raději korupci mlčky toleruje a nechce o ničem nic vědět. Odvážný člověk se postaví proti korupci, přičemž riskuje svoje „dobré bydlo“. Finanční i morální podpora odvážlivců upozorňující na významné veřejné kauzy je hlavním bodem programu Nadačního fondu proti korupci.

 3. Helppes – Centrum výcviku psů pro postižené

  Web
  www.helppes.cz/

  Posláním této organizace je integrace osob se zdravotním postižením do společnosti a kolektivu, jejich návrat do aktivního života, zařazení do vzdělávacího či pracovního procesu, rozšíření možností při sebeobsluze, získání větší soběstačnosti, nezávislosti, sebevědomí, svobody a bezpečí. To vše pomocí speciálně vycvičených psů v projektu Pomoc přichází na čtyřech tlapkách.

 4. Fond ohrožených dětí

  Web
  www.fod.cz/

  V letech 1990 až 2015 Fond ohrožených dětí nalezl náhradní rodinu pro 663 obtížně umístitelných dětí (zdravotní handicapy, vyšší věk, velké skupiny sourozenců, romský původ, výchovné problémy), pro které ji stát neměl, a kromě toho na žádost rodičů doporučil pro 119 novorozenců prověřené osvojitelské rodiny, které děti převzaly přímo z porodnice do tzv. přímé adopce, čímž je uchránily od pobytu v kojeneckém ústavu. Řešil celkem 53 930 případů ohrožených dětí, v pěti azylových domech FOD pro rodiny s dětmi našlo útočiště celkem 2 232 dětí i se svými rodiči a 37 dospělých svěřenců z dětských domovů a jiných ústavů,

 5. Pink Crocodile

  Web
  www.pink-crocodile.org/cs/

  Obecně prospěšné společnosti Pink Crocodile věří, že každé dítě bez ohledu na jeho speciální potřeby, rasu, národnost, kulturu, sociální status či náboženství má právo na adekvátní medicínskou péči, vzdělání, sociální podporu, služby a pomůcky, které potřebuje ke svému vývoji. Má také stejné právo být platným a rovnocenným členem společnosti a žít kvalitní a šťastný život. Hlavním cílem je identifikovat, spolupracovat a dlouhodobě podporovat oblasti, centra a děti se sluchovým či kombinovaným postižením, kterým se nedostává potřebná péče, rehabilitace, vzdělávání, služeb či pomůcek, které nezbytně potřebují pro jejich vývoj a adekvátní začlenění do běžného života a společnosti.

 6. Nadace Leontinka

  Web
  www.nadaceleontinka.cz/

  Nadace Leontinka pomáhá zrakově postiženým – především dětem a mladým lidem. Jejím posláním je umožnit těmto lidem integraci do společnosti, vzdělání a společenských, sportovních i volnočasových aktivit. Nadace Leontinka rozděluje finanční prostředky a nefinanční dary, které shromažďuje především prostřednictvím darů od individuálních dárců, partnerů a sponzorů či benefičních akcí, prostřednictvím jednotlivých projektů, zaměřených na pomoc konkrétním institucím a konkrétním dětem.

 7. Nevládní neziskové organizace

 8. České centrum Mezinárodního PEN klubu

  Web
  www.pen.cz/cz/

  České centrum Mezinárodního PEN klubu je součástí samostatných světových společenství PEN. Sdružují kolem dvaceti tisíc tvůrců - lidí, kteří obrazně řečeno vládnou perem (PEN - Playwrights, Poets, Essayists, Novelists). Cílem jejich snažení je zejména – podle Mezinárodní Charty – svoboda vyjadřování, svoboda slova a svobodný život člověka. Český PEN založil v roce 1925 Karel Čapek, na jehož počest je nyní každé 2 roky udělována Cena Karla Čapka.

 9. Dialog Jessenius – Centrum informací pro onkologické pacienty

  Web
  www.ciop.cz/

  Centrum informací pro onkologické pacienty, zkráceně CIOP, si klade za cíl zvýšit informovanost onkologických pacientů a tím i zvýšit kvalitu jejich života v průběhu léčby i po ní. Informační centrum představuje část projektu, kde dochází k osobnímu kontaktu s pacientem. Edukační sestra, která v centru poskytuje služby, je průvodcem onemocněním onkologickým pacientům a ti se na ni mohou obracet v každé situaci a s každým problémem, který může během léčby vzniknout, ať už zdravotního, sociálního či psychologického rázu.

 10. Další projekty

 11. Česká cena za architekturu 2017 – 2. ročník

  Web
  ceskacenazaarchitekturu.cz/slavnostni-galavecer-2-rocniku-ceske-ceny-za-architekturu-2017-dne-27-11-2017-1930/

  Česká komora architektů v lednu 2017 vyhlásila 2. ročník České ceny za architekturu (ČCA). Architekti do ní přihlásili téměř 250 realizací. Sedmičlenná mezinárodní odborná porota (Marianne Loof – předsedkyně poroty, Matija Bevk, Eelco Hooftman, Jiří Oplatek, Doris Wälchli, Jakub Szczęsny a Ľubomír Závodný) do užšího výběru nominovala 42 děl, ze kterých na konci listopadu 2017 vzejde zhruba deset finalistů a držitel České ceny za architekturu.

2016

  Zaměstnanecká dobročinnost

 1. Fond ohrožených dětí

  Web
  www.fod.cz

  FOD je nevládní nezisková organizace na pomoc ohroženým dětem s pověřením k výkonu sociálně-právní ochrany dětí, s působností na celém území České republiky.

 2. Helppes

  Web
  www.helppes.cz

  Posláním Centra výcviku psů pro postižené je integrace osob se zdravotním postižením do společnosti, jejich návrat do aktivního života, zařazení do vzdělávacího či pracovního procesu, získání větší míry soběstačnosti, nezávislosti, sebevědomí, svobody a bezpečí - vše pomocí speciálně vycvičených psů.

 3. Nadace "Národ dětem"

  Web
  www.naroddetem.cz

  Nadace, která se snaží svými nadačními příspěvky zkvalitnit péči o dětské pacienty hospitalizované na Klinice dětské hematologie a onkologie 2. lékařské fakulty UK a FN Motol.

 4. Nadace Leontinka

  Web
  www.nadaceleontinka.cz

  Nadace, která pomáhá dětem a studentům se zrakovým postižením. Jejím posláním je umožnit těmto dětem zapojit se do společnosti, získat vzdělání a zúčastnit se společenských, sportovních i volnočasových aktivit.

 5. Nadační fond proti korupci

  Web
  www.nfpk.cz

  Protikorupční fond si stanovil za cíl odhalovat korupci ve státní správě a získané informace předávat policii a justici. Mezi jeho další cíle patří podpora oznamovatelů a jejich, nejen právní, ochrana. V oblasti legislativy se rovněž snaží o zlepšení právního řádu a vymahatelnosti práva. Základní vizí NFPK je dosáhnout stavu, kdy bude společnost vnímat korupci jako zločin a podle toho také bude ke korupčníkům přistupovat.

 6. Pink Crocodile

  Web
  school.pink-crocodile.org/cs

  Mateřská a Základní škola pro děti s kombinovaným postižením pomáhá těmto dětem vzdorovat osudu a osvojit si základní dovednosti, díky nimž mohou dále rozvíjet své schopnosti a vzdělání. To vše výrazně zlepšuje kvalitu života dětí, jejich rodin i pečovatelů.

 7. Nevládní neziskové organizace

 8. Nadační fond proti korupci

  Web
  www.nfpk.cz

  Protikorupční fond si stanovil za cíl odhalovat korupci ve státní správě a získané informace předávat policii a justici. Mezi jeho další cíle patří podpora oznamovatelů a jejich, nejen právní, ochrana. V oblasti legislativy se rovněž snaží o zlepšení právního řádu a vymahatelnosti práva. Základní vizí NFPK je dosáhnout stavu, kdy bude společnost vnímat korupci jako zločin a podle toho také bude ke korupčníkům přistupovat.

 9. Dialog Jessenius

  Web
  www.dialog-jessenius.cz

  Nadační příspěvek jsme poskytli především na realizaci edukačního dokumentárního filmu: Průvodce onemocněním - nejčastější urologické malignity, který poslouží ke zvýšení informovanosti o vyšetřovacích a léčebných metodách a jako pomoc pacientům a rodinným příslušníkům po zjištění závažné diagnózy. Film budou mj. využívat nemocnice a ordinace lékařů.

 10. České centrum Mezinárodního PEN klubu

  Web
  www.pen.cz/cz

  České centrum Mezinárodního PEN klubu je samostatnou součástí světového sdružení spisovatelů, vydavatelů, překladatelů, literárních teoretiků, kritiků a publicistů. Účelem PEN klubu je role společenského střediska pro literární tvůrce a napomáhat vzájemným stykům a spolupráci mezi jednotlivci i podobnými sdruženími doma i v zahraničí.

 11. Otevřená společnost – Otevřeno x Zavřeno 2016

  Web
  www.otevrenaspolecnost.cz/uspechy/4736-vyhlasili-jsme-vysledky-otevreno-x-zavreno-2016

  Otevřená společnost je tým odborníků, kteří věří tomu, že dobře spravovaný stát může zajistit spokojený a plnohodnotný život všem svým obyvatelům. Tolerance a rozmanitost jsou pro ně hodnoty, nikoli vyprázdněné pojmy. Soutěž Otevřeno x Zavřeno s pomocí občanů již čtrnáct let hodnotí otevřenost úřadů a dalších institucí veřejné správy.

2015

  Zaměstnanecká dobročinnost

 1. Fond ohrožených dětí

  Web
  www.fod.cz

  FOD je nevládní nezisková organizace na pomoc ohroženým dětem s pověřením k výkonu sociálně-právní ochrany dětí, s působností na celém území České republiky.

 2. Helppes

  Web
  www.helppes.cz

  Posláním Centra výcviku psů pro postižené je integrace osob se zdravotním postižením do společnosti, jejich návrat do aktivního života, zařazení do vzdělávacího či pracovního procesu, získání větší míry soběstačnosti, nezávislosti, sebevědomí, svobody a bezpečí - vše pomocí speciálně vycvičených psů.

 3. Nadace "Národ dětem"

  Web
  www.naroddetem.cz

  Nadace, která se snaží svými nadačními příspěvky zkvalitnit péči o dětské pacienty hospitalizované na Klinice dětské hematologie a onkologie 2. lékařské fakulty UK a FN Motol.

 4. Nadace Leontinka

  Web
  www.nadaceleontinka.cz

  Nadace, která pomáhá dětem a studentům se zrakovým postižením. Jejím posláním je umožnit těmto dětem zapojit se do společnosti, získat vzdělání a zúčastnit se společenských, sportovních i volnočasových aktivit.

 5. Nadační fond proti korupci

  Web
  www.nfpk.cz

  Protikorupční fond si stanovil za cíl odhalovat korupci ve státní správě a získané informace předávat policii a justici. Mezi jeho další cíle patří podpora oznamovatelů a jejich, nejen právní, ochrana. V oblasti legislativy se rovněž snaží o zlepšení právního řádu a vymahatelnosti práva. Základní vizí NFPK je dosáhnout stavu, kdy bude společnost vnímat korupci jako zločin a podle toho také bude ke korupčníkům přistupovat.

 6. Pink Crocodile

  Web
  school.pink-crocodile.org/cs

  Mateřská a Základní škola pro děti s kombinovaným postižením pomáhá těmto dětem vzdorovat osudu a osvojit si základní dovednosti, díky nimž mohou dále rozvíjet své schopnosti a vzdělání. To vše výrazně zlepšuje kvalitu života dětí, jejich rodin i pečovatelů.

 7. Nevládní neziskové organizace

 8. Nadační fond proti korupci

  Web
  www.nfpk.cz

  Protikorupční fond si stanovil za cíl odhalovat korupci ve státní správě a získané informace předávat policii a justici. Mezi jeho další cíle patří podpora oznamovatelů a jejich, nejen právní, ochrana. V oblasti legislativy se rovněž snaží o zlepšení právního řádu a vymahatelnosti práva. Základní vizí NFPK je dosáhnout stavu, kdy bude společnost vnímat korupci jako zločin a podle toho také bude ke korupčníkům přistupovat.

 9. Dialog Jessenius

  Web
  www.dialog-jessenius.cz

  Nadační příspěvek jsme poskytli především na realizaci edukačního dokumentárního filmu: Průvodce onemocněním - nejčastější urologické malignity, který poslouží ke zvýšení informovanosti o vyšetřovacích a léčebných metodách a jako pomoc pacientům a rodinným příslušníkům po zjištění závažné diagnózy. Film budou mj. využívat nemocnice a ordinace lékařů.

 10. České centrum Mezinárodního PEN klubu

  Web
  www.pen.cz/cz

  České centrum Mezinárodního PEN klubu je samostatnou součástí světového sdružení spisovatelů, vydavatelů, překladatelů, literárních teoretiků, kritiků a publicistů. Účelem PEN klubu je role společenského střediska pro literární tvůrce a napomáhat vzájemným stykům a spolupráci mezi jednotlivci i podobnými sdruženími doma i v zahraničí.

 11. Aspen Institute Prague

  Web
  www.aspeninstitute.cz/en

  Nadační příspěvek byl poskytnut na projekt Aspen Young Leaders Program 2015. Během workshopů a diskusí se setkávají výjimečné mladé osobnosti (ve věku 20 - 40 let) ze střední Evropy, z různých oblastí veřejného života. Cílem projektu je mj. podpořit účastníky v jejich profesním rozvoji.

Tyto webové stránky používají cookies k analýze návštěvnosti. Pokračováním v jejich prohlížení vyjadřujete s tímto používáním cookies souhlas.

V pořádku