Pomáhání

Zaměstnanecká dobročinnost – systém podpory nevládních neziskových organizací, které si zaměstnanci společnosti RSJ sami zvolili. Ke každé 1 Kč od zaměstnance přidá firma další 3 Kč.

Nevládní neziskové organizace – aktivně vybíráme a podporujeme organizace, které již delší dobu odvádějí dobrou práci a potřebují nový impuls ke své další činnosti.

V této oblasti jsme podpořili projekty částkou 15 700 000 Kč.

2019

  Zaměstnanecká dobročinnost

 1. Helppes

  Web
  www.helppes.cz/

  Naše podpora směřuje na krytí nezbytných výdajů spojených s projektem "Pomoc přichází na čtyřech tlapkách". Jedná se o výcvik asistenčních psů, konkrétně flat coated retrievera Steveho (celým jménem Nemesis Steve Dark Angel od Teplic) a labradorského retrievera Pupíka. Steve bude od příštího roku pomáhat paní, jež je po dětské mozkové obrně upoutána na vozík, zvládat běžné, pro nás zdravé samozřejmé, denní činnosti. Pupík bude "pracovat" pro paní, která trpí úzkostnými stavy a poruchou, jež způsobuje změněné stavy vědomí. Společně se jim snad podaří splnit i její největší sen, kterým je mateřství.

 2. Fond ohrožených dětí

  Web
  www.fod.cz/nase-cinnost/klokanek

  Z naší finanční podpory jsou hrazeny náklady spojené s provozováním Klokánků, což jsou zařízení pro děti, jež vyžadují okamžitou pomoc. V těchto zařízeních zajišťují přechodnou péči o 3–4 svěřené děti v samostatných bytech po týdnu se střídající tety. Systém je nastaven tak, aby se co nejvíce přiblížil rodinné péči. Pečující osoba tak s dětmi v bytě po celý týden bydlí a stará se o ně ve všech směrech stejně jako v běžné rodině. Děti jsou v zařízení z různých důvodů – nejčastější jsou bytové a finanční, ale v poslední době stále více přibývá dětí sexuálně zneužívaných. Průměrná doba jejich pobytu zde je cca 6-7 měsíců.

 3. Nadace Leontinka

  Web
  www.nadaceleontinka.cz/

  Podpořili jsme sportovní soustředění dětí se zrakovým postižením, jehož cílem je seznámení se s různými druhy sportů, kterým se zrakově postižení věnují. Soustředění motivuje děti ke sportu a k získání zájmu a kladného vztahu k pohybu, jakožto důležitému prvku pro podporu motoriky, prostorové orientace, rozvoje smyslů, koordinace a správného tělesného vývoje, ale i smysluplného vyplnění volného času a možnosti začlenění se a navázání nových vztahů.

 4. Nadace Národ dětem

  Web
  www.naroddetem.cz/

  Nadace „Národ dětem“ se po celou dobu své existence od roku 1990, kdy vznikla jako jedna prvních nadací na území tehdejšího Československa, snaží svými nadačními příspěvky zkvalitnit péči o dětské pacienty Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. lékařské fakulty UK a FN Motol, a to jak nákupem zdravotnické techniky, léků, ale i financováním výzkumu léčby onkologického onemocnění a v neposlední řadě i zlepšením prostředí, ve kterém léčba dětských pacientů probíhá.

 5. Nevládní neziskové organizace

 6. České centrum Mezinárodního PEN klubu

  Web
  www.penklub.net/home

  Je samostatnou součástí světového sdružení spisovatelů, vydavatelů, překladatelů, literárních teoretiků, kritiků a publicistů. Jeho účelem je být společenským střediskem pro literární tvůrce, napomáhat vzájemným stykům a spolupráci mezi jednotlivci i podobnými sdruženími doma i v zahraničí. Na rok 2019 klub chystá vyhlášení Ceny PEN klubu – Vlastní cestou, prezentace knižních novinek, čtení z dosud nevydaných rukopisů, připomínky životních jubileí, vzpomínkové pořady atd. Členové klubu se budou účastnit konference PEN klubu v Bledu, Světového kongresu na Filipínách i knižního veletrhu na Taiwanu.

 7. Centrum informací pro onkologické pacienty (CIOP)

  Web
  www.ciop.cz/

  Projekt, který realizuje Dialog Jessenius o. p. s., si klade za cíl zvýšit informovanost onkologických pacientů a tím i zvýšit kvalitu jejich života v průběhu léčby i po ní, zlepšuje kvalitu ošetřovatelské péče v onkologii, zvyšuje vzdělanost sester a otevírá komunikaci mezi pacienty a zdravotnickými pracovníky. Učí pacienta aktivně se podílet na léčbě a umožňuje mu včas dosáhnout na informace, které mu usnadní prožívání léčby.

2018

  Zaměstnanecká dobročinnost

 1. Nadace Leontinka

  Web
  www.nadaceleontinka.cz/

  Nadace Leontinka pomáhá zrakově postiženým, především dětem a mladým lidem. Posláním Nadace Leontinka je umožnit těmto lidem integraci do společnosti, vzdělání a společenských, sportovních i volnočasových aktivit. Nadace Leontinka rozděluje finanční prostředky a nefinanční dary prostřednictvím jednotlivých projektů, zaměřených na pomoc konkrétním institucím a konkrétním dětem. Shromažďuje prostředky především prostřednictvím darů od individuálních dárců, partnerů a sponzorů či benefičních akcí.

 2. Fond ohrožených dětí

  Web
  www.fod.cz/

  Nadace RSJ podporuje FOD již 4. rokem. Jedná se o podporu projektu v rámci zaměstnanecké dobročinnosti, která je v RSJ ale mnohem letitější. Naše podpora směřuje především k dětem, které jsou umístěny v Klokáncích po celé České republice.

 3. Helppes – Centrum výcviku psů pro postižené

  Web
  www.helppes.cz/

  Naše finanční podpora je využívána v rámci projektu "Pomoc přichází na čtyřech tlapkách". Za uplynulé období byli z našich prostředků vycvičeni 2 pejsci. Jedním byla psí asistentka Kiss, která již pomáhá svému malému páníčkovi, který trpí autismem a mentální retardací. Kiss mu pomáhá rozvíjet komunikaci, je pro něj prostředníkem v kontaktu s okolím a dodává mu pocit bezpečí. Druhým pejskem je australský ovčák Cowboy Moto, který se svému budoucímu "povolání" teprve učí. Za několik měsíců bude pomocníkem jedenáctiletému chlapci, který trpí diabetem 1. stupně s těžko rozpoznatelnými hypoglikemiemi, a Cowboy ho dokáže na pokles hladiny cukru v krvi včas upozornit.

 4. Smiling Crocodile

  Web
  www.smilingcrocodile.org/

  Mateřská a základní škola Smiling Crocodile pomáhá dětem s postižením překonat nepřízeň osudu a osvojit si potřebné základní dovednosti zvyšující jejich schopnosti a vzdělání. To vše výrazně zlepšuje kvalitu života těchto dětí, jejich rodin a pečovatelů.

 5. Nadace "Národ dětem"

  Web
  www.naroddetem.cz/

  "Pomoc nadaci Národ dětem je výrazem toho, že mnozí naši spoluobčané se nejen dívají, ale vidí, že nejen naslouchají, ale slyší a viděné i slyšené přetváří v chápajících myslích a vnímavých srdcích v dobrý skutek." prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc.

 6. Nevládní neziskové organizace

 7. Dialog Jessenius – Centrum informací pro onkologické pacienty

  Web
  www.ciop.cz/

  CIOP zlepšuje kvalitu života onkologických pacientů, kvalitu ošetřovatelské péče v onkologii, zvyšuje vzdělanost zdravotních sester v oblasti onkologie a zlepšuje komunikaci mezi pacienty a zdravotnickými pracovníky. Učí pacienta aktivně se podílet na léčbě a umožňuje mu dosáhnout včas na informace, které mu usnadní prožívání léčby.

 8. České centrum Mezinárodního PEN klubu

  Web
  www.penklub.net/

  PEN klub již více než 20 let pořádá prezentace spisovatelů, literárních vědců, básníků, novinářů, nakladatelů a jejich tvorby. Akce se konají v literárních kavárnách, v knihovnách a školách po celé České republice. Klub připravuje prezentace knižních novinek, ale i čtení z dosud nevydaných rukopisů, připomínky životních jubileí, vzpomínkové akce atd. Pravidelně se účastní Světu knihy v Praze a Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě.

 9. Nadační fond proti korupci

  Web
  www.nfpk.cz/

  Protikorupční fond si stanovil za cíl odhalovat korupci ve státní správě, následně tyto informace předávat policii a justici. Mezi jeho další cíle patří podpora oznamovatelů a jejich nejen právní ochrana. V oblasti legislativy se snaží o zlepšení právního řádu a vymahatelnosti práva. V letošním roce se fond rozhodl cílit na vzdělávací činnost, zejména s projektem Protikorupční akademie, jenž má za cíl rozšířit protikorupční povědomí do všech vrstev českého školství.

Projekty podporované v minulých letech

Tyto webové stránky používají cookies k analýze návštěvnosti. Pokračováním v jejich prohlížení vyjadřujete s tímto používáním cookies souhlas.

V pořádku