Pomáhání

Zaměstnanecká dobročinnost – systém podpory nevládních neziskových organizací, které si zaměstnanci společnosti RSJ sami zvolili. Ke každé 1 Kč od zaměstnance přidá firma další 3 Kč.

Nevládní neziskové organizace – aktivně vybíráme a podporujeme organizace, které již delší dobu odvádějí dobrou práci a potřebují nový impuls ke své další činnosti.

V této oblasti jsme podpořili projekty částkou 15 700 000 Kč.

2018

  Zaměstnanecká dobročinnost

 1. Nadace Leontinka

  Web
  www.nadaceleontinka.cz/

  Nadace Leontinka pomáhá zrakově postiženým, především dětem a mladým lidem. Posláním Nadace Leontinka je umožnit těmto lidem integraci do společnosti, vzdělání a společenských, sportovních i volnočasových aktivit. Nadace Leontinka rozděluje finanční prostředky a nefinanční dary prostřednictvím jednotlivých projektů, zaměřených na pomoc konkrétním institucím a konkrétním dětem. Shromažďuje prostředky především prostřednictvím darů od individuálních dárců, partnerů a sponzorů či benefičních akcí.

 2. Fond ohrožených dětí

  Web
  www.fod.cz/

  Nadace RSJ podporuje FOD již 4. rokem. Jedná se o podporu projektu v rámci zaměstnanecké dobročinnosti, která je v RSJ ale mnohem letitější. Naše podpora směřuje především k dětem, které jsou umístěny v Klokáncích po celé České republice.

 3. Helppes – Centrum výcviku psů pro postižené

  Web
  www.helppes.cz/

  Naše finanční podpora je využívána v rámci projektu "Pomoc přichází na čtyřech tlapkách". Za uplynulé období byli z našich prostředků vycvičeni 2 pejsci. Jedním byla psí asistentka Kiss, která již pomáhá svému malému páníčkovi, který trpí autismem a mentální retardací. Kiss mu pomáhá rozvíjet komunikaci, je pro něj prostředníkem v kontaktu s okolím a dodává mu pocit bezpečí. Druhým pejskem je australský ovčák Cowboy Moto, který se svému budoucímu "povolání" teprve učí. Za několik měsíců bude pomocníkem jedenáctiletému chlapci, který trpí diabetem 1. stupně s těžko rozpoznatelnými hypoglikemiemi, a Cowboy ho dokáže na pokles hladiny cukru v krvi včas upozornit.

 4. Smiling Crocodile

  Web
  www.smilingcrocodile.org/

  Mateřská a základní škola Smiling Crocodile pomáhá dětem s postižením překonat nepřízeň osudu a osvojit si potřebné základní dovednosti zvyšující jejich schopnosti a vzdělání. To vše výrazně zlepšuje kvalitu života těchto dětí, jejich rodin a pečovatelů.

 5. Nadace "Národ dětem"

  Web
  www.naroddetem.cz/

  "Pomoc nadaci Národ dětem je výrazem toho, že mnozí naši spoluobčané se nejen dívají, ale vidí, že nejen naslouchají, ale slyší a viděné i slyšené přetváří v chápajících myslích a vnímavých srdcích v dobrý skutek." prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc.

 6. Nevládní neziskové organizace

 7. Dialog Jessenius – Centrum informací pro onkologické pacienty

  Web
  www.ciop.cz/

  CIOP zlepšuje kvalitu života onkologických pacientů, kvalitu ošetřovatelské péče v onkologii, zvyšuje vzdělanost zdravotních sester v oblasti onkologie a zlepšuje komunikaci mezi pacienty a zdravotnickými pracovníky. Učí pacienta aktivně se podílet na léčbě a umožňuje mu dosáhnout včas na informace, které mu usnadní prožívání léčby.

 8. České centrum Mezinárodního PEN klubu

  Web
  www.penklub.net/

  PEN klub již více než 20 let pořádá prezentace spisovatelů, literárních vědců, básníků, novinářů, nakladatelů a jejich tvorby. Akce se konají v literárních kavárnách, v knihovnách a školách po celé České republice. Klub připravuje prezentace knižních novinek, ale i čtení z dosud nevydaných rukopisů, připomínky životních jubileí, vzpomínkové akce atd. Pravidelně se účastní Světu knihy v Praze a Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě.

 9. Nadační fond proti korupci

  Web
  www.nfpk.cz/

  Protikorupční fond si stanovil za cíl odhalovat korupci ve státní správě, následně tyto informace předávat policii a justici. Mezi jeho další cíle patří podpora oznamovatelů a jejich nejen právní ochrana. V oblasti legislativy se snaží o zlepšení právního řádu a vymahatelnosti práva. V letošním roce se fond rozhodl cílit na vzdělávací činnost, zejména s projektem Protikorupční akademie, jenž má za cíl rozšířit protikorupční povědomí do všech vrstev českého školství.

2017

  Zaměstnanecká dobročinnost

 1. Nadace „Národ dětem“

  Web
  www.naroddetem.cz/

  Nadace je zřízena za účelem humanitní pomoci nemocným dětem hospitalizovaným na Klinice dětské hematologie a onkologie 2. lékařské fakulty UK a FN Motol. Po celou dobu své existence od roku 1990, kdy vznikla jako jedna z prvních nadací na území tehdejšího Československa, se snaží svými nadačními příspěvky zkvalitnit péči o dětské pacienty, a to jak nákupem zdravotnické techniky, léků, ale i financováním výzkumu léčby onkologického onemocnění a v neposlední řadě i zlepšením prostředí, ve kterém léčba dětských pacientů probíhá. Nadaci zaštiťuje prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc.

 2. Nadační fond proti korupci

  Web
  www.nfpk.cz/

  Korupce je speciální případ krádeže. Veřejný činitel, který přijme úplatek, je zloděj, který rozkrádá veřejné prostředky, tedy naše daně. Zbabělec raději korupci mlčky toleruje a nechce o ničem nic vědět. Odvážný člověk se postaví proti korupci, přičemž riskuje svoje „dobré bydlo“. Finanční i morální podpora odvážlivců upozorňující na významné veřejné kauzy je hlavním bodem programu Nadačního fondu proti korupci.

 3. Helppes – Centrum výcviku psů pro postižené

  Web
  www.helppes.cz/

  Posláním této organizace je integrace osob se zdravotním postižením do společnosti a kolektivu, jejich návrat do aktivního života, zařazení do vzdělávacího či pracovního procesu, rozšíření možností při sebeobsluze, získání větší soběstačnosti, nezávislosti, sebevědomí, svobody a bezpečí. To vše pomocí speciálně vycvičených psů v projektu Pomoc přichází na čtyřech tlapkách.

 4. Fond ohrožených dětí

  Web
  www.fod.cz/

  V letech 1990 až 2015 Fond ohrožených dětí nalezl náhradní rodinu pro 663 obtížně umístitelných dětí (zdravotní handicapy, vyšší věk, velké skupiny sourozenců, romský původ, výchovné problémy), pro které ji stát neměl, a kromě toho na žádost rodičů doporučil pro 119 novorozenců prověřené osvojitelské rodiny, které děti převzaly přímo z porodnice do tzv. přímé adopce, čímž je uchránily od pobytu v kojeneckém ústavu. Řešil celkem 53 930 případů ohrožených dětí, v pěti azylových domech FOD pro rodiny s dětmi našlo útočiště celkem 2 232 dětí i se svými rodiči a 37 dospělých svěřenců z dětských domovů a jiných ústavů,

 5. Pink Crocodile

  Web
  www.pink-crocodile.org/cs/

  Obecně prospěšné společnosti Pink Crocodile věří, že každé dítě bez ohledu na jeho speciální potřeby, rasu, národnost, kulturu, sociální status či náboženství má právo na adekvátní medicínskou péči, vzdělání, sociální podporu, služby a pomůcky, které potřebuje ke svému vývoji. Má také stejné právo být platným a rovnocenným členem společnosti a žít kvalitní a šťastný život. Hlavním cílem je identifikovat, spolupracovat a dlouhodobě podporovat oblasti, centra a děti se sluchovým či kombinovaným postižením, kterým se nedostává potřebná péče, rehabilitace, vzdělávání, služeb či pomůcek, které nezbytně potřebují pro jejich vývoj a adekvátní začlenění do běžného života a společnosti.

 6. Nadace Leontinka

  Web
  www.nadaceleontinka.cz/

  Nadace Leontinka pomáhá zrakově postiženým – především dětem a mladým lidem. Jejím posláním je umožnit těmto lidem integraci do společnosti, vzdělání a společenských, sportovních i volnočasových aktivit. Nadace Leontinka rozděluje finanční prostředky a nefinanční dary, které shromažďuje především prostřednictvím darů od individuálních dárců, partnerů a sponzorů či benefičních akcí, prostřednictvím jednotlivých projektů, zaměřených na pomoc konkrétním institucím a konkrétním dětem.

 7. Nevládní neziskové organizace

 8. České centrum Mezinárodního PEN klubu

  Web
  www.pen.cz/cz/

  České centrum Mezinárodního PEN klubu je součástí samostatných světových společenství PEN. Sdružují kolem dvaceti tisíc tvůrců - lidí, kteří obrazně řečeno vládnou perem (PEN - Playwrights, Poets, Essayists, Novelists). Cílem jejich snažení je zejména – podle Mezinárodní Charty – svoboda vyjadřování, svoboda slova a svobodný život člověka. Český PEN založil v roce 1925 Karel Čapek, na jehož počest je nyní každé 2 roky udělována Cena Karla Čapka.

 9. Dialog Jessenius – Centrum informací pro onkologické pacienty

  Web
  www.ciop.cz/

  Centrum informací pro onkologické pacienty, zkráceně CIOP, si klade za cíl zvýšit informovanost onkologických pacientů a tím i zvýšit kvalitu jejich života v průběhu léčby i po ní. Informační centrum představuje část projektu, kde dochází k osobnímu kontaktu s pacientem. Edukační sestra, která v centru poskytuje služby, je průvodcem onemocněním onkologickým pacientům a ti se na ni mohou obracet v každé situaci a s každým problémem, který může během léčby vzniknout, ať už zdravotního, sociálního či psychologického rázu.

 10. Další projekty

 11. Česká cena za architekturu 2017 – 2. ročník

  Web
  ceskacenazaarchitekturu.cz/slavnostni-galavecer-2-rocniku-ceske-ceny-za-architekturu-2017-dne-27-11-2017-1930/

  Česká komora architektů v lednu 2017 vyhlásila 2. ročník České ceny za architekturu (ČCA). Architekti do ní přihlásili téměř 250 realizací. Sedmičlenná mezinárodní odborná porota (Marianne Loof – předsedkyně poroty, Matija Bevk, Eelco Hooftman, Jiří Oplatek, Doris Wälchli, Jakub Szczęsny a Ľubomír Závodný) do užšího výběru nominovala 42 děl, ze kterých na konci listopadu 2017 vzejde zhruba deset finalistů a držitel České ceny za architekturu.

Projekty podporované v minulých letech

Tyto webové stránky používají cookies k analýze návštěvnosti. Pokračováním v jejich prohlížení vyjadřujete s tímto používáním cookies souhlas.

V pořádku