Matematicko-fyzikální fakulta UK

Zaměřujeme se na témata blízká skupině RSJ, tedy na matematiku, informatiku a ekonomii. 

V roce 2018 jsme naši mnohaletou spolupráci s Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy stvrdili podpisem Deklarace o spolupráci.

 1. AlgoMaNet

  Období podpory
  2020–
  Web
  www.fi.muni.cz/research/dimea/algomanet.html.en

  AlgoMaNet je nově vznikající síť středoevropských univerzit, která nabízí intenzivní kurzy ve stylu letních škol v oblasti diskrétních algoritmů, diskrétní matematiky a teoretické informatiky studentům magisterských a doktorských programů. V roce 2020 proběhnou 3 dvoutýdenní kurzy na Varšavské, Masarykově a Karlově univerzitě. Kurzy poskytnou studentům možnost seznámit se s tématy nedostupnými v takové hloubce na jejich univerzitách pod vedením lektorů z ostatních pracovišť.

 2. Embeddings and Extrapolation X

  Období podpory
  2017
  Web
  www.karlin.mff.cuni.cz/~pick/fslect.htm#2017

  Každoroční tradiční Mezinárodní jarní škola z matematické analýzy je určena vynikajícím studentům a mladým pracovníkům. Hlavními přednášejícími letošního, již 44. ročníku, jsou Andrea Cianchi, David Cruz-Uribe a Piotr Hajlasz, kteří přednesou sérii přednášek z teorie prostorů funkcí, vnoření a extrapolace.

 3. European Young Statisticians Meeting

  Období podpory
  31. 8.–4. 9.2015
  Web
  eysm2015.karlin.mff.cuni.cz

  19. ročník konference, která probíhá jednou za dva roky, pokaždé v jiné evropské zemi. Mladí statistici tady navazují první vědecké kontakty se svými vrstevníky a prezentují výsledky své dosavadní vědecké činnosti. Konference se koná pod záštitou Evropské regionální komise Bernoulliho společnosti.

 4. ETAPS

  Období podpory
  2019
  Web
  conf.researchr.org/home/etaps-2019

  Cílem mezinárodní konference ETAPS (soubor pěti konferencí) je umožnit setkání lidí jak z akademické sféry, tak z průmyslu, aby si vyměnili nejnovější poznatky v oblasti výzkumu v tvorbě softwarových systémů na jedné straně a aktuálních požadavků z praxe na straně druhé. Díky naší podpoře se může zúčastnit 5 českých studentů, kteří by se jinak na konferenci dostávali jen velmi těžko.

 5. FSDONA 9

  Období podpory
  4.–9. 7. 2016
  Web
  fsdona.karlin.mff.cuni.cz/

  Differential Operators and Nonlinear Analysis 9 – konference, na níž se setkávají matematici z celého světa pracující v oblasti prostoru funkcí, diferenciálních operátorů a nelineární analýzy.

 6. Function Spaces and Applications XI

  Období podpory
  2015–
  Web
  kma.karlin.mff.cuni.cz/ss/jun19/index.php

  Tradiční mezinárodní jarní škola, která je určena především vynikajícím studentům a mladým vědeckým pracovníkům. Letos proběhne již 11. ročník, na kterém vystoupí Loukas Grafakos (University of Missouri, Columbia), José María Martell (ICMAT Madrid) a Aldo Pratelli (University of Erlangen, Nürnberg).

 7. Function Spaces and Lineability IX

  Období podpory
  31.5.–6. 6. 2015
  Web
  www.cuni.cz

  Čtyřicátý třetí ročník Mezinárodní jarní školy matematické analýzy v Pasekách nad Jizerou, která je určena vynikajícím studentům a mladým pracovníkům. Slouží k rozšíření a prohloubení znalostí v oboru a k seznámení s nejnovějšími výsledky.

 8. GDS Jam 2

  Období podpory
  2019
  Web
  gamedev.cuni.cz/home/

  Intenzivní kurz vývoje počítačových her umožňuje studentům a širší veřejnosti vyzkoušet si tvorbu videoher a získat nové dovednosti využitelné v kreativním průmyslu. Díky vzdělávacím seminářům a neustálé přítomnosti organizátorů a odborníka z herní praxe je akce přístupná také pro účastníky s velmi malými zkušenostmi z herního vývoje. Jedná se o největší akci podobného typu v ČR.

 9. Graph Drawing

  Období podpory
  2019
  Web
  kam.mff.cuni.cz/gd2019/

  Tato konference je hlavní světovou událostí pro obor vizualizace diskrétních struktur, typicky grafů nebo sítí (počítačových, sociálních apod.) V rámci konference se uskuteční soutěž v kreslení grafů, a bude jí předcházet dvoudenní škola pro doktorandy. Sejdou se zde odborníci z praxe s výzkumníky z předních akademických institucí, vč. jejich studentů.

 10. Heidelberg-Prague Workshop in Analysis and Numerics

  Období podpory
  27.–30. 4. 2015
  Web
  www.karlin.mff.cuni.cz/~prusv/ncmm/conference/heidelberg-prague-2015/program.html#workshop

  Univerzita v Heidelbergu je klíčovým partnerem Univerzity Karlovy. Workshop byl součástí oslav pětadvacetileté spolupráce obou univerzit. Vědecké skupiny z obou škol diskutovali možnosti další spolupráce v oblasti matematického modelování, numerické matematiky, optimalizace a počítačového řešení složitých úloh.

 11. HOMONOLO

  Období podpory
  2017–
  Web
  kam.mff.cuni.cz/conferences/Homonolo17/

  Pětidenní workshop zaměřený na řešení aktuálních otevřených otázek ze strukturální teorie grafů. Na neformální úrovni se zde setkávají mladí výzkumníci se svými zkušenými kolegy, společně formulují problémy a hledají cesty k jejich řešení.

 12. Chinese-Czech Conference on Mathematical Fluid Mechanics

  Období podpory
  2018
  Web
  ccmfm.math.cas.cz/

  Cílem je rozvoj vědecké spolupráce mezi českými a čínskými vědeckými skupinami v oblasti matematické teorie parciálních diferenciálních rovnic.

 13. ICALP

  Období podpory
  2018
  Web
  iuuk.mff.cuni.cz/~icalp2018/

  Jedná se o významnou mezinárodní konferenci v oblasti teoretické informatiky. Její pořádání umožní účast širší odborné veřejnosti a také posílit postavení MFF UK i českou informatickou komunitu na mezinárodní úrovni. Tato konference je nejvýznamnější evropskou akcí v teoretické informatice, a zároveň jde o výroční setkání Evropské asociace teoretické informatiky. Přispíváme na granty studentům, kteří se díky nim mohou konference zúčastnit a nasbírat velmi cenné zkušenosti a kontakty.

 14. ICRA

  Období podpory
  2018
  Web
  www.icra2018.cz/main-menu/introduction

  Workshop and 18th International Conference on Representations of Algebras v Praze na UK a ČVUT. Workshop je primárně určen pro mladé vědce a jeho cílem je seznámit je s významnými novými směry v teorii reprezentací. Na konferenci proběhne 20 plenárních přednášek a přes 100 přednášek v 6–7 paralelních oborově specializovaných sekcích.

 15. International Conference on Computational Management Science

  Období podpory
  27.–29. 5. 2015
  Web
  cms2015.cuni.cz

  12. ročník konference, na níž si vyměňují nejnovější poznatky vědci z celého světa. Již tradičně se jí účastní mnoho doktorandů.

 16. Jarní škola kombinatoriky

  Období podpory
  2018–
  Web
  kam.mff.cuni.cz/~spring/2018/index.html

  Jedná se o týdenní pobyt, kterého se účastní převážně studenti MFF UK se zájmem o diskrétní matematiku a teoretickou informatiku. Hlavním přínosem projektu je odborný růst, kdy se studenti seznámí s novými výsledky a zdokonalí své prezenční dovednosti. Další součástí je networking a propojování studentů stejného oboru z různých škol, případně i ze zahraničí.

 17. KAMÁK

  Období podpory
  2018–
  Web
  kam.mff.cuni.cz/~kamak/index.html

  Jedná se o pětidenní pobyt, kterého se účastní doktorandi a pokročilí magisterští studenti MFF UK se zájmem o diskrétní matematiku a teoretickou informatiku. Studenti zde v malých skupinkách pod vedením vědeckých pracovníků MFF UK řeší aktuální otevřené problémy v oboru. Tato akce mnohdy působí jako jakýsi katalyzátor další práce, neboť skupinky se scházejí i v dalších měsících a pokračují v započaté práci.

 18. Mathematical Aspects of Fluid Flows (ESSAM)

  Období podpory
  2015–
  Web
  essam-maff.cuni.cz/index.php?file=title&mitem=1

  European School on Mathematical Aspects of Fluid Flows – proudící tekutiny jsou všude kolem nás. Potřeba předpovědět charakter a vlastnosti proudění materiálů je enormní. Na MFF jsou přesvědčeni, že by se numerické a výpočetní metody měly opírat o koncept řešení, který se opírá o solidní matematické základy. V rámci projektu probíhají prezentace nejnovějších matematických teorií v oblasti mechaniky stlačitelných a nestlačitelných tekutin formou přednášek vedených zahraničními specialisty.

 19. Mathematical Modeling, Numerical Analysis and Scientific Computing (ESSAM)

  Období podpory
  2016–
  Web
  essam-masc.cuni.cz/

  Cílem školy je podporovat propojení matematického modelování, analýzy a výpočetních metod používaných při řešení složitých (reálných) problémů. Přednášky jsou připraveny pro rozsah publika složeného z odborníků i studentů z různých disciplín. Součástí je také neformální vědecká diskuze, prezentace nejnovějších výsledků a vzájemná výměna poznatků a informací mezi vědci i studenty.

 20. Modeling of Biomaterials

  Období podpory
  2020
  Web
  www.karlin.mff.cuni.cz/biomaterials/

  Mezinárodní doktorská škola, jejímž cílem je formou šesti kurzů přednášek přiblížit různé přístupy k modelování biologických materiálů a vytvořit prostor a atmosféru pro odborné diskuse mezi účastníky. Studium mechanických a chemických procesů na buněčné úrovni a v tkáních se stalo rychle rostoucím výzkumným oborem v biologických vědách. Kvantitativní pochopení tohoto důležitého aspektu biologických systémů vyžaduje vyvinutí odpovídajících matematických modelů a následné numerické simulace v prostoru a čase.

 21. Náboj

  Období podpory
  2015–
  Web
  math.naboj.org/about.php

  Náboj je mezinárodní týmová matematická soutěž, ve které se pětičlenné týmy středoškoláků snaží ve vymezeném čase vyřešit co nejvíce úloh. Soutěž má 3 hlavní cíle – popularizovat matematiku mezi středoškoláky (ukázat matematiku jako zajímavou disciplínu, která není jen sadou pouček, ale je také velmi kreativní a často potřebuje neotřelý náhled na daný problém), rozvíjet jejich matematické dovednosti a poskytnout možnost srovnání s jejich vrstevníky z dalších zemí.

 22. Regularity theory for elliptic and parabolic systems and problems in continuum mechanics

  Období podpory
  2016–
  Web
  msekce.karlin.mff.cuni.cz/~prusv/ncmm/conference/regularity2020/info.html

  Rozvoj vědecké spolupráce mezi skupinami na Univerzitě Karlově a zahraničními specialisty v oblasti kvalitativních vlastností řešení (regularita) eliptických a parabolických systémů a úloh mechaniky kontinua. Slabá formulace úloh popsaných parciálními rovnicemi je základem mnoha numerických metod (spektrální metody, metody konečných prvků, metody konečných objemů atd.) Jednou z důležitých otázek jsou kvalitativní vlastnosti slabého řešení, zejména jeho jednoznačnost a vyšší regularita, popř. studium struktury možné singularity.

 23. REU

  Období podpory
  2017
  Web
  kam.mff.cuni.cz/REU/

  Jedná se o intenzívní stáž – studentskou výměnu – 7 týdnů na DIMACS centru při Rutgers University a 2 týdny na MFF UK. Během této doby studenti zažívají pracovní náplň badatele v oboru matematika/teoretická informatika. Pracují na problémech, které jim zadá jejich mentor, hledají nové, studují literaturu, pracují jednotlivě i ve skupinách, o postupných výsledcích pořádají přednášky.

 24. ROBUST

  Období podpory
  2016–
  Web
  www.karlin.mff.cuni.cz/~antoch/

  Setkání odborníků především z České a Slovenské republiky, kteří se zabývají statistikou a pravděpodobností na úrovni teoretické i aplikační. Mladí účastníci zde mají příležitost k navázání prvních vědeckých kontaktů se svými vrstevníky.

 25. Spring School on Variational Analysis

  Období podpory
  2015–
  Web
  paseky.utia.cz/home

  Mezinárodní jarní škola matematické analýzy v Pasekách nad Jizerou je určená vynikajícím studentům a mladým pracovníkům a má dlouhou tradici. Cílem Jarní školy variační analýzy je setkání odborníků v dané oblasti výzkumu se zájemci o tuto problematiku. Konkrétní témata, jenž jsou diskutována, se odvíjí od tradice školy a vesměs souvisí s oblastí základního výzkumu v matematice zvanou variační analýza a teorie optimalizace.

 26. Soustředění korespondenčního semináře z programování

  Období podpory
  2018–
  Web
  ksp.mff.cuni.cz/sksp/2018J/letak.html

  Podpora talentovaných studentů informatiky na základních a středních školách. Korespondenční seminář navázal spolupráci s organizátory soutěže Bobřík informatiky, a na jarní soustředění pozval 5 nejlepších řešitelů této soutěže. Samotný korespondenční seminář je vzdělávací a soutěžní akce pro zájemce o informatiku z řad studentů základních a středních škol, kterou MFF pořádá již 30 let.

 27. Soutěž diplomových prací

  Období podpory
  2015–
  Web
  kpms.karlin.mff.cuni.cz/?vyber=sponzori&lang=cz#vitezi

  Cílem je podpořit zájem studentů o vědeckou práci v oborech teorie pravděpodobnosti, matematická statistika, ekonometrie a finanční/pojistná matematika. Ocenění vynikajících prací motivuje studenty k většímu úsilí při tvorbě diplomové práce a odměňuje je za mimořádně pěkně zpracované dílo.

 28. Soutěž softwarově zaměřených diplomových prací

  Období podpory
  2017–
  Web
  www.ksi.mff.cuni.cz/cs/page.php?page=best-thesis

  Cílem je odměnit nejlepší softwarové práce obhájené, resp. jejich obhájce. Záměrem je motivovat k tvorbě kvalitních softwarově zaměřených diplomových prací a poskytnout prémii schopnou srovnání se mzdami v softwarovém sektoru. Tím může dojít ke zvýšení motivace studentů k nástupu do doktorského studia.

 29. Stereology, Spatial Statistics and Stochastic Geometry

  Období podpory
  2018
  Web
  s4g.karlin.mff.cuni.cz/

  Cílem projektu je umožnit prezentaci aktuálních výsledků vědecké práce v oborech stereologie, prostorové statistiky a stochastické geometrie a dát prostor pro vytváření vazeb mezi vědeckými pracovníky. Přínosem konference je propojení odborníků pracujících spíše na teoretických matematických problémech s odborníky pracujícími na aplikacích v biologii a materiálových a dalších vědách.

 30. Stochastika

  Období podpory
  2017–
  Web
  math.feld.cvut.cz/helisova/03Kohutka17en.html

  Vědecká konference STOCHASTIKA, jejímž zaměřením je teorie pravděpodobnosti a náhodné procesy. Přítomnost na odborném programu konference vede k rozšíření znalostí studentů a napomůže jim k tvorbě závěrečných prací. Většina z podpořených studentů na konferenci zároveň přednáší své poznatky.

 31. VideoHunter@MFF

  Období podpory
  2019
  Web
  siret.ms.mff.cuni.cz/videohunter2019/

  Jednodenní workshop, který spojí vědecko-popularizační přednášky a praktické cvičení ve formě zábavné soutěže týmů. Studenti si vyzkouší nejnovější technologie v oblasti interaktivního hledání ve videu. Praktická část je inspirovaná mezinárodní evaluační kampaní Video Browser Showdown.

 32. Workshop on Model Reduction

  Období podpory
  6.–4. 9. 2015
  Web
  www.cs.cas.cz/more2015

  Redukce modelů představuje bouřlivě se vyvíjející téma. Cílem workshopu je přiblížit současný stav formou výukových programů a plenárních přednášek prezentovaných špičkami v oboru. Dílčím  záměrem je prezentace výzkumu projektu MORE (MOdel REduction) zahraniční vědecké komunitě a podpořit tak interakce našich mladších vědců a doktorandů se zahraničními kolegy.

 33. Zimní škola z abstraktní analýzy

  Období podpory
  2018–
  Web
  www.winterschool.eu/2020

  47. ročník matematické konference se zaměřením na reálnou analýzu, v jejímž rámci proběhne série přednášek celkem 4 zvaných řečníků. Z důvodu absence podobné konference v jiných zemích je velký zájem zahraničních účastníků. Zaměření zvaných řečníků a většiny účastníků spadá do reálné analýzy, deskriptivní teorie množin, teorie míry nebo funkcionální analýzy. Organizátorem konference je Česká matematická společnost, pobočný spolek Jednoty českých matematiků a fyziků.

 34. Zimní škola Geometry and Physics

  Období podpory
  2016–
  Web
  www.math.muni.cz/~srni

  Tradiční škola zaměřená na geometrická témata inspirovaná teoretickou fyzikou; v poslední době jsou to témata inspirovaná teorií strun, jejíž vliv na moderní matematiku je enormní. Jejím všeobecným a dlouhodobým cílem je přispět k vzájemné komunikaci mezi matematiky a matematickými (resp. teoretickými) fyziky. Škola je rozdělena na 2 části, dopolední plenární přednášky zvaných hostů, které mají přehledný a výukový charakter a jsou podstatné především pro mladší účastníky školy. Odpolední přednášky jsou rozděleny do sekcí podle oborů a slouží pro pokročilejší účastníky. Hlavními organizátory jsou Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, Jednota českých matematiků a fyziků a Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně.

Tyto webové stránky používají cookies k analýze návštěvnosti. Pokračováním v jejich prohlížení vyjadřujete s tímto používáním cookies souhlas.

V pořádku