Zaměstnanecká dobročinnost

Budujeme firemní kulturu darování a rozvíjíme mecenášství v ČR.

Systém podpory nevládních neziskových organizací, které si zaměstnanci společnosti RSJ sami zvolili. Ke každé 1 Kč od zaměstnance přidá firma další 3 Kč.

Kostky-4

 

Projekty

Fond ohrožených dětí 1

Období podpory 2015–
Webové stránky

FOD je organizace napomáhající ohroženým dětem s pověřením k výkonu sociálně-právní ochrany dětí, s působností na celém území České republiky. Z naší finanční podpory jsou hrazeny náklady spojené s provozováním Klokánků, což jsou zařízení pro děti, jež vyžadují okamžitou pomoc. V těchto zařízeních zajišťují přechodnou péči o 3–4 svěřené děti v samostatných bytech po týdnu se střídající tety. Systém je nastaven tak, aby se co nejvíce přiblížil rodinné péči. Pečující osoba tak s dětmi v bytě po celý týden bydlí a stará se o ně ve všech směrech stejně jako v běžné rodině. Děti jsou v zařízení z různých důvodů – nejčastější jsou bytové a finanční, ale v poslední době stále více přibývá dětí sexuálně zneužívaných. Průměrná doba jejich pobytu zde je cca 6-7 měsíců.


FOD Fond ohrožených dětí

Helppes 2

Období podpory 2015–
Webové stránky

Posláním Centra výcviku psů pro postižené je integrace osob se zdravotním postižením do společnosti, jejich návrat do aktivního života, zařazení do vzdělávacího či pracovního procesu, získání větší míry soběstačnosti, nezávislosti, sebevědomí, svobody a bezpečí – vše pomocí speciálně vycvičených psů. Naše finanční podpora je využívána v rámci projektu "Pomoc přichází na čtyřech tlapkách".


Helppes

Nadace Leontinka 3

Období podpory 2015–
Webové stránky

Nadace, která pomáhá dětem a studentům se zrakovým postižením. Jejím posláním je umožnit těmto dětem zapojit se do společnosti, získat vzdělání a zúčastnit se společenských, sportovních i volnočasových aktivit. Nadace Leontinka rozděluje finanční prostředky a nefinanční dary prostřednictvím jednotlivých projektů, zaměřených na pomoc konkrétním institucím a konkrétním dětem. Shromažďuje prostředky především prostřednictvím darů od individuálních dárců, partnerů a sponzorů či benefičních akcí.


Nadace leontinka

Nadace "Národ dětem" 4

Období podpory 2015–
Webové stránky

Nadace, která se snaží svými nadačními příspěvky zkvalitnit péči o dětské pacienty hospitalizované na Klinice dětské hematologie a onkologie 2. lékařské fakulty UK a FN Motol. Po celou dobu své existence od roku 1990, kdy vznikla jako jedna z prvních nadací na území tehdejšího Československa, se snaží svými nadačními příspěvky zkvalitnit péči o dětské pacienty, a to jak nákupem zdravotnické techniky, léků, ale i financováním výzkumu léčby onkologického onemocnění a v neposlední řadě i zlepšením prostředí, ve kterém léčba dětských pacientů probíhá.
"Pomoc nadaci Národ dětem je výrazem toho, že mnozí naši spoluobčané se nejen dívají, ale vidí, že nejen naslouchají, ale slyší a viděné i slyšené přetváří v chápajících myslích a vnímavých srdcích v dobrý skutek." prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc.


Národ dětem

Nadační fond proti korupci 5

Období podpory 2015–2017
Webové stránky

Protikorupční fond si stanovil za cíl odhalovat korupci ve státní správě a získané informace předávat policii a justici. Mezi jeho další cíle patří podpora oznamovatelů a jejich, nejen právní, ochrana. V oblasti legislativy se rovněž snaží o zlepšení právního řádu a vymahatelnosti práva. Finanční i morální podpora odvážlivců upozorňující na významné veřejné kauzy je hlavním bodem programu Nadačního fondu proti korupci. Dále se fond věnuje vzdělávací činnosti, zejména s projektem Protikorupční akademie, jenž má za cíl rozšířit protikorupční povědomí do všech vrstev českého školství. Základní vizí NFPK je dosáhnout stavu, kdy bude společnost vnímat korupci jako zločin a podle toho také bude ke korupčníkům přistupovat.


Nadační fond proti korupci

Parent Project 6

Období podpory 2019–
Webové stránky

Pacientská organizace založená rodiči, jejichž děti se narodily se svalovou dystrofií Duchenne/Becker a dalšími vzácnými nervosvalovými onemocněními raného věku. V našem spolku sdružujeme tyto pacienty, jejich rodiče a další rodinné příslušníky. V ČR působíme od roku 2001, kdy jsme navázali na fungování stejnojmenné organizace v USA, založené v roce 1994. Naším posláním je prosazovat a hájit zájmy pacientů a členů, vytvářet podmínky pro zlepšení a zajištění kvalitnějšího života, zajišťovat komplexní péči a podporovat dostupnost účinné léčby.


Parent Project

Smiling Crocodile 7

Období podpory 2018–
Webové stránky

Mateřská a základní škola Smiling Crocodile pomáhá dětem s postižením překonat nepřízeň osudu a osvojit si potřebné základní dovednosti zvyšující jejich schopnosti a vzdělání. To vše výrazně zlepšuje kvalitu života těchto dětí, jejich rodin a pečovatelů.


Smiling Crocodile

Pink Crocodile 8

Období podpory 2015–2017
Webové stránky

Obecně prospěšné společnosti Pink Crocodile věří, že každé dítě bez ohledu na jeho speciální potřeby, rasu, národnost, kulturu, sociální status či náboženství má právo na adekvátní medicínskou péči, vzdělání, sociální podporu, služby a pomůcky, které potřebuje ke svému vývoji. Má také stejné právo být platným a rovnocenným členem společnosti a žít kvalitní a šťastný život. Hlavním cílem je identifikovat, spolupracovat a dlouhodobě podporovat oblasti, centra a děti se sluchovým či kombinovaným postižením, kterým se nedostává potřebná péče, rehabilitace, vzdělávání, služeb či pomůcek, které nezbytně potřebují pro jejich vývoj a adekvátní začlenění do běžného života a společnosti.


Pink Crocodile

Další projekty