MFF UK

Posouváme hranice lidského poznání. Podporujeme akademickou excelenci.

Zaměřujeme se na témata blízká skupině RSJ, tedy na matematiku, informatiku a ekonomii.

V roce 2018 jsme naši mnohaletou spolupráci s Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy stvrdili podpisem Deklarace o spolupráci.

Kostky-3

 

Logo Karlovy univerzity

Projekty

AlgoMaNet 1

Období podpory 2020–
Webové stránky

AlgoMaNet je nově vznikající síť středoevropských univerzit, která nabízí intenzivní kurzy ve stylu letních škol v oblasti diskrétních algoritmů, diskrétní matematiky a teoretické informatiky studentům magisterských a doktorských programů. V roce 2020 proběhnou 3 dvoutýdenní kurzy na Varšavské, Masarykově a Karlově univerzitě. Kurzy poskytnou studentům možnost seznámit se s tématy nedostupnými v takové hloubce na jejich univerzitách pod vedením lektorů z ostatních pracovišť.

Embeddings and Extrapolation X 2

Období podpory 2017
Webové stránky

Každoroční tradiční Mezinárodní jarní škola z matematické analýzy je určena vynikajícím studentům a mladým pracovníkům. Hlavními přednášejícími letošního, již 44. ročníku, jsou Andrea Cianchi, David Cruz-Uribe a Piotr Hajlasz, kteří přednesou sérii přednášek z teorie prostorů funkcí, vnoření a extrapolace.

European Young Statisticians Meeting 3

Období podpory 31. 8.–4. 9.2015
Webové stránky

19. ročník konference, která probíhá jednou za dva roky, pokaždé v jiné evropské zemi. Mladí statistici tady navazují první vědecké kontakty se svými vrstevníky a prezentují výsledky své dosavadní vědecké činnosti. Konference se koná pod záštitou Evropské regionální komise Bernoulliho společnosti.

ETAPS 4

Období podpory 2019
Webové stránky

Cílem mezinárodní konference ETAPS (soubor pěti konferencí) je umožnit setkání lidí jak z akademické sféry, tak z průmyslu, aby si vyměnili nejnovější poznatky v oblasti výzkumu v tvorbě softwarových systémů na jedné straně a aktuálních požadavků z praxe na straně druhé. Díky naší podpoře se může zúčastnit 5 českých studentů, kteří by se jinak na konferenci dostávali jen velmi těžko.

FSDONA 9 5

Období podpory 4.–9. 7. 2016
Webové stránky

Differential Operators and Nonlinear Analysis 9 – konference, na níž se setkávají matematici z celého světa pracující v oblasti prostoru funkcí, diferenciálních operátorů a nelineární analýzy.

Function Spaces and Applications XI 6

Období podpory 2015–
Webové stránky

Tradiční mezinárodní jarní škola, která je určena především vynikajícím studentům a mladým vědeckým pracovníkům. Letos proběhne již 11. ročník, na kterém vystoupí Loukas Grafakos (University of Missouri, Columbia), José María Martell (ICMAT Madrid) a Aldo Pratelli (University of Erlangen, Nürnberg).

Function Spaces and Lineability IX 7

Období podpory 31.5.–6. 6. 2015
Webové stránky

Čtyřicátý třetí ročník Mezinárodní jarní školy matematické analýzy v Pasekách nad Jizerou, která je určena vynikajícím studentům a mladým pracovníkům. Slouží k rozšíření a prohloubení znalostí v oboru a k seznámení s nejnovějšími výsledky.

GDS Jam 2 8

Období podpory 2019
Webové stránky

Intenzivní kurz vývoje počítačových her umožňuje studentům a širší veřejnosti vyzkoušet si tvorbu videoher a získat nové dovednosti využitelné v kreativním průmyslu. Díky vzdělávacím seminářům a neustálé přítomnosti organizátorů a odborníka z herní praxe je akce přístupná také pro účastníky s velmi malými zkušenostmi z herního vývoje. Jedná se o největší akci podobného typu v ČR.

Graph Drawing 9

Období podpory 2019
Webové stránky

Tato konference je hlavní světovou událostí pro obor vizualizace diskrétních struktur, typicky grafů nebo sítí (počítačových, sociálních apod.) V rámci konference se uskuteční soutěž v kreslení grafů, a bude jí předcházet dvoudenní škola pro doktorandy. Sejdou se zde odborníci z praxe s výzkumníky z předních akademických institucí, vč. jejich studentů.

Heidelberg-Prague Workshop in Analysis and Numerics 10

Období podpory 27.–30. 4. 2015
Webové stránky

Tato konference je hlavní světovou událostí pro obor vizualizace diskrétních struktur, typicky grafů nebo sítí (počítačových, sociálních apod.) V rámci konference se uskuteční soutěž v kreslení grafů, a bude jí předcházet dvoudenní škola pro doktorandy. Sejdou se zde odborníci z praxe s výzkumníky z předních akademických institucí, vč. jejich studentů.

HOMONOLO 11

Období podpory 2017–
Webové stránky

Pětidenní workshop zaměřený na řešení aktuálních otevřených otázek ze strukturální teorie grafů. Na neformální úrovni se zde setkávají mladí výzkumníci se svými zkušenými kolegy, společně formulují problémy a hledají cesty k jejich řešení.

HOMONOLO

Chinese-Czech Conference on Mathematical Fluid Mechanics 12

Období podpory 2018
Webové stránky

Cílem je rozvoj vědecké spolupráce mezi českými a čínskými vědeckými skupinami v oblasti matematické teorie parciálních diferenciálních rovnic.

ICALP 13

Období podpory 2018
Webové stránky

Jedná se o významnou mezinárodní konferenci v oblasti teoretické informatiky. Její pořádání umožní účast širší odborné veřejnosti a také posílit postavení MFF UK i českou informatickou komunitu na mezinárodní úrovni. Tato konference je nejvýznamnější evropskou akcí v teoretické informatice, a zároveň jde o výroční setkání Evropské asociace teoretické informatiky. Přispíváme na granty studentům, kteří se díky nim mohou konference zúčastnit a nasbírat velmi cenné zkušenosti a kontakty.

ICRA 14

Období podpory 2018
Webové stránky

Workshop and 18th International Conference on Representations of Algebras v Praze na UK a ČVUT. Workshop je primárně určen pro mladé vědce a jeho cílem je seznámit je s významnými novými směry v teorii reprezentací. Na konferenci proběhne 20 plenárních přednášek a přes 100 přednášek v 6–7 paralelních oborově specializovaných sekcích.

International Conference on Computational Management Science 15

Období podpory 27.–29. 5. 2015
Webové stránky

12. ročník konference, na níž si vyměňují nejnovější poznatky vědci z celého světa. Již tradičně se jí účastní mnoho doktorandů.

Jarní škola kombinatoriky 16

Období podpory 2018–
Webové stránky

Jedná se o týdenní pobyt, kterého se účastní převážně studenti MFF UK se zájmem o diskrétní matematiku a teoretickou informatiku. Hlavním přínosem projektu je odborný růst, kdy se studenti seznámí s novými výsledky a zdokonalí své prezenční dovednosti. Další součástí je networking a propojování studentů stejného oboru z různých škol, případně i ze zahraničí.

KAMÁK 17

Období podpory 2018–
Webové stránky

Jedná se o pětidenní pobyt, kterého se účastní doktorandi a pokročilí magisterští studenti MFF UK se zájmem o diskrétní matematiku a teoretickou informatiku. Studenti zde v malých skupinkách pod vedením vědeckých pracovníků MFF UK řeší aktuální otevřené problémy v oboru. Tato akce mnohdy působí jako jakýsi katalyzátor další práce, neboť skupinky se scházejí i v dalších měsících a pokračují v započaté práci.

MatFyz Summer of Code 18

Období podpory 2020
Webové stránky

Program určený studentům vyšších ročníků středních škol nabízí možnost podílet se na vývoji zajímavého software v rámci projektů běžících na informatické sekci Matfyzu. Vybraní studenti se během letních měsíců (červen - srpen) aktivně zapojí do vývoje software formou "vzdálené brigády" pod vedením zaměstnance fakulty, získají zkušenosti s prací na rozsáhlejším software a novými technologiemi, a navíc poznají Matfyz zevnitř. Úspěšní řešitelé získají na konci projektu odměnu ve formě stipendia. Tato finanční odměna má za cíl umožnit studentům, aby mohli věnovat dostatek času práci na řešení projektu – ve smyslu motta "flip bits not burgers".

Mathematical Aspects of Fluid Flows (ESSAM) 19

Období podpory 2015–
Webové stránky

European School on Mathematical Aspects of Fluid Flows – proudící tekutiny jsou všude kolem nás. Potřeba předpovědět charakter a vlastnosti proudění materiálů je enormní. Na MFF jsou přesvědčeni, že by se numerické a výpočetní metody měly opírat o koncept řešení, který se opírá o solidní matematické základy. V rámci projektu probíhají prezentace nejnovějších matematických teorií v oblasti mechaniky stlačitelných a nestlačitelných tekutin formou přednášek vedených zahraničními specialisty.

Mathematical Modeling, Numerical Analysis and Scientific Computing (ESSAM) 20

Období podpory 2016–
Webové stránky

Cílem školy je podporovat propojení matematického modelování, analýzy a výpočetních metod používaných při řešení složitých (reálných) problémů. Přednášky jsou připraveny pro rozsah publika složeného z odborníků i studentů z různých disciplín. Součástí je také neformální vědecká diskuze, prezentace nejnovějších výsledků a vzájemná výměna poznatků a informací mezi vědci i studenty.

MFCS – Mathematical Foundation of Computer Science 21

Období podpory 2020
Webové stránky

Jedna z hlavních mezinárodně uznávaných konferencí soustředěných na teoretickou informatiku letos proběhne formou on-line. Součástí jsou dva až tři přidružené workshopy a také ocenění nejlepších článků.

Modeling of Biomaterials 22

Období podpory 2020
Webové stránky

Mezinárodní doktorská škola, jejímž cílem je formou šesti kurzů přednášek přiblížit různé přístupy k modelování biologických materiálů a vytvořit prostor a atmosféru pro odborné diskuse mezi účastníky. Studium mechanických a chemických procesů na buněčné úrovni a v tkáních se stalo rychle rostoucím výzkumným oborem v biologických vědách. Kvantitativní pochopení tohoto důležitého aspektu biologických systémů vyžaduje vyvinutí odpovídajících matematických modelů a následné numerické simulace v prostoru a čase.

Náboj 23

Období podpory 2015–
Webové stránky

Náboj je mezinárodní týmová matematická soutěž, ve které se pětičlenné týmy středoškoláků snaží ve vymezeném čase vyřešit co nejvíce úloh. Soutěž má 3 hlavní cíle – popularizovat matematiku mezi středoškoláky (ukázat matematiku jako zajímavou disciplínu, která není jen sadou pouček, ale je také velmi kreativní a často potřebuje neotřelý náhled na daný problém), rozvíjet jejich matematické dovednosti a poskytnout možnost srovnání s jejich vrstevníky z dalších zemí.

Regularity theory for elliptic and parabolic systems and problems in continuum mechanics 24

Období podpory 2016–
Webové stránky

Rozvoj vědecké spolupráce mezi skupinami na Univerzitě Karlově a zahraničními specialisty v oblasti kvalitativních vlastností řešení (regularita) eliptických a parabolických systémů a úloh mechaniky kontinua. Slabá formulace úloh popsaných parciálními rovnicemi je základem mnoha numerických metod (spektrální metody, metody konečných prvků, metody konečných objemů atd.) Jednou z důležitých otázek jsou kvalitativní vlastnosti slabého řešení, zejména jeho jednoznačnost a vyšší regularita, popř. studium struktury možné singularity.

REU 25

Období podpory 2017
Webové stránky

Jedná se o intenzívní stáž – studentskou výměnu – 7 týdnů na DIMACS centru při Rutgers University a 2 týdny na MFF UK. Během této doby studenti zažívají pracovní náplň badatele v oboru matematika/teoretická informatika. Pracují na problémech, které jim zadá jejich mentor, hledají nové, studují literaturu, pracují jednotlivě i ve skupinách, o postupných výsledcích pořádají přednášky.

ROBUST 26

Období podpory 2016–
Webové stránky

Setkání odborníků především z České a Slovenské republiky, kteří se zabývají statistikou a pravděpodobností na úrovni teoretické i aplikační. Mladí účastníci zde mají příležitost k navázání prvních vědeckých kontaktů se svými vrstevníky.

Spring School on Variational Analysis 27

Období podpory 2015–
Webové stránky

Mezinárodní jarní škola matematické analýzy v Pasekách nad Jizerou je určená vynikajícím studentům a mladým pracovníkům a má dlouhou tradici. Cílem Jarní školy variační analýzy je setkání odborníků v dané oblasti výzkumu se zájemci o tuto problematiku. Konkrétní témata, jenž jsou diskutována, se odvíjí od tradice školy a vesměs souvisí s oblastí základního výzkumu v matematice zvanou variační analýza a teorie optimalizace.

Soustředění korespondenčního semináře z programování 28

Období podpory 2018–
Webové stránky

Podpora talentovaných studentů informatiky na základních a středních školách. Korespondenční seminář navázal spolupráci s organizátory soutěže Bobřík informatiky, a na jarní soustředění pozval 5 nejlepších řešitelů této soutěže. Samotný korespondenční seminář je vzdělávací a soutěžní akce pro zájemce o informatiku z řad studentů základních a středních škol, kterou MFF pořádá již 30 let.

Soutěž diplomových prací 29

Období podpory 2015–
Webové stránky

Cílem je podpořit zájem studentů o vědeckou práci v oborech teorie pravděpodobnosti, matematická statistika, ekonometrie a finanční/pojistná matematika. Ocenění vynikajících prací motivuje studenty k většímu úsilí při tvorbě diplomové práce a odměňuje je za mimořádně pěkně zpracované dílo.

Soutěž softwarově zaměřených diplomových prací 30

Období podpory 2017–
Webové stránky

Cílem je odměnit nejlepší softwarové práce obhájené, resp. jejich obhájce. Záměrem je motivovat k tvorbě kvalitních softwarově zaměřených diplomových prací a poskytnout prémii schopnou srovnání se mzdami v softwarovém sektoru. Tím může dojít ke zvýšení motivace studentů k nástupu do doktorského studia.

Stereology, Spatial Statistics and Stochastic Geometry 31

Období podpory 2018
Webové stránky

Cílem projektu je umožnit prezentaci aktuálních výsledků vědecké práce v oborech stereologie, prostorové statistiky a stochastické geometrie a dát prostor pro vytváření vazeb mezi vědeckými pracovníky. Přínosem konference je propojení odborníků pracujících spíše na teoretických matematických problémech s odborníky pracujícími na aplikacích v biologii a materiálových a dalších vědách.

Stochastika 32

Období podpory 2017–
Webové stránky

Vědecká konference STOCHASTIKA, jejímž zaměřením je teorie pravděpodobnosti a náhodné procesy. Přítomnost na odborném programu konference vede k rozšíření znalostí studentů a napomůže jim k tvorbě závěrečných prací. Většina z podpořených studentů na konferenci zároveň přednáší své poznatky.

VideoHunter@MFF 33

Období podpory 2019
Webové stránky

Jednodenní workshop, který spojí vědecko-popularizační přednášky a praktické cvičení ve formě zábavné soutěže týmů. Studenti si vyzkouší nejnovější technologie v oblasti interaktivního hledání ve videu. Praktická část je inspirovaná mezinárodní evaluační kampaní Video Browser Showdown.

Workshop on Model Reduction 34

Období podpory 6.–4. 9. 2015
Webové stránky

Redukce modelů představuje bouřlivě se vyvíjející téma. Cílem workshopu je přiblížit současný stav formou výukových programů a plenárních přednášek prezentovaných špičkami v oboru. Dílčím záměrem je prezentace výzkumu projektu MORE (MOdel REduction) zahraniční vědecké komunitě a podpořit tak interakce našich mladších vědců a doktorandů se zahraničními kolegy.

Zimní škola z abstraktní analýzy 35

Období podpory 2018–
Webové stránky

47. ročník matematické konference se zaměřením na reálnou analýzu, v jejímž rámci proběhne série přednášek celkem 4 zvaných řečníků. Z důvodu absence podobné konference v jiných zemích je velký zájem zahraničních účastníků. Zaměření zvaných řečníků a většiny účastníků spadá do reálné analýzy, deskriptivní teorie množin, teorie míry nebo funkcionální analýzy. Organizátorem konference je Česká matematická společnost, pobočný spolek Jednoty českých matematiků a fyziků.

Winter School in Abstract analysis – Section Analysis 36

Období podpory 2018
Webové stránky

The Winter School in Abstract Analysis is a traditional conference, taking place regularly each January. The first meeting took place in 1973. Main topics are Real analysis, descriptive set theory, measure theory etc., Functional analysis (geometrical and topological properties of Banach spaces etc.). The main speakers are Gilles Godefroy, Institut de Mathématiques de Jussieu - Paris, Rive Gauche, Paris, France, José Orihuela, Universidad de Murcia, Spain, Todor Tsankov, Université Paris, France and Anush Tserunyan, University of Illinois at Urbana-Champaign, USA.

Zimní škola Geometry and Physics 37

Období podpory 2016–
Webové stránky

Tradiční škola zaměřená na geometrická témata inspirovaná teoretickou fyzikou; v poslední době jsou to témata inspirovaná teorií strun, jejíž vliv na moderní matematiku je enormní. Jejím všeobecným a dlouhodobým cílem je přispět k vzájemné komunikaci mezi matematiky a matematickými (resp. teoretickými) fyziky. Škola je rozdělena na 2 části, dopolední plenární přednášky zvaných hostů, které mají přehledný a výukový charakter a jsou podstatné především pro mladší účastníky školy. Odpolední přednášky jsou rozděleny do sekcí podle oborů a slouží pro pokročilejší účastníky. Hlavními organizátory jsou Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, Jednota českých matematiků a fyziků a Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně.

International School "Mathematical Theory in Fluid Mechanics" 38

Období podpory May 22-29, 2015
Webové stránky

14th international school presenting the latest mathematical theories in the area of the mechanics of compressible and non-compressible liquids. Participants (young scientists and postgraduate students) made contact with experts in this field from the Czech Republic and abroad.

Další projekty